ข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

การศึกษาขั้นพื้นฐาน


ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


N-NET


จำนวนบุคลากร กศน.ขอนแก่น.pdf

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากร

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กราฟจำนวนบุคลากร กศน.ขอนแก่น.pdf

กราฟแสดงข้อมูลบุคลากร

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเบิกจ่าย.pdf

กราฟแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ปี งปม. 2562

กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเบิกจ่าย พ.ศ. 2561.pdf

กราฟแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ปี งปม. 2561

กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเบิกจ่าย พ.ศ. 2560.pdf

กราฟแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ปี งปม. 2560