ข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการนิเทศ การดำเนินการอบรมหลักสูตร Digital Literacy & หลักสูตร E-Commerce

จำนวนบุคลากร กศน.ขอนแก่น.pdf

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากร

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

กราฟจำนวนบุคลากร กศน.ขอนแก่น.pdf

กราฟแสดงข้อมูลบุคลากร

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

IndividualScore_2560_1_N2_1240070000.pdf

คะแนนสอบ N-Net สูงสุด 1/2560

ระดับ ม.ต้น

IndividualScore_2560_1_N3_1240070000.pdf

คะแนนสอบ N-Net สูงสุด 1/2560

ระดับ ม.ปลาย

IndividualScore_2560_1_N3_1240150000.pdf

คะแนนสอบ N-Net สูงสุด 1/2560

ระดับ ม.ปลาย

IndividualScore_2560_2_N2_1240220000.pdf

คะแนนสอบ N-Net สูงสุด 2/2560

ระดับ ม.ต้น

IndividualScore_2560_2_N3_1240080000.pdf

คะแนนสอบ N-Net สูงสุด 2/2560

ระดับ ม.ปลาย

IndividualScore_2560_2_N3_1240120000.pdf

คะแนนสอบ N-Net สูงสุด 2/2560

ระดับ ม.ปลาย

IndividualScore_2560_2_N3_1240130000.pdf

คะแนนสอบ N-Net สูงสุด 2/2560

ระดับ ม.ปลาย

IndividualScore_2561_1_N1_1240010000 (1).pdf

คะแนนสอบ N-Net สูงสุด 1/2561

ระดับ ประถมศึกษา

IndividualScore_2561_1_N3_1240010000.pdf

คะแนนสอบ N-Net สูงสุด 1/2561

ระดับ ม.ปลาย

กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเบิกจ่าย.pdf

กราฟแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ปี งปม. 2562

กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเบิกจ่าย พ.ศ. 2561.pdf

กราฟแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ปี งปม. 2561

กราฟแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเบิกจ่าย พ.ศ. 2560.pdf

กราฟแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ปี งปม. 2560