เทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Teaching techniques and learning activities based on the sufficiency economy philosophy) Click ดูรายละเอียดหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา

1. สถาบัน กศน.ภาคกลาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัคร ดังนี้

    • เป็นข้าราชการครูที่มีความจำเป็นต้องเก็บชั่วโมงการพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ว21

2. ผู้บังคับบัญชายินยอมให้เบิกค่าใช้จ่ายระหว่างการพัฒนา ดังนี้

    • ค่าเบี้ยเลี้ยง

    • ค่าที่พัก

    • ค่าพาหนะ

3. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนครบถ้วนทั้งระบบออนไลน์และเอกสาร

ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาออนไลน์ ---> คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียน ---> คลิก

***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564***

หลักฐานที่ต้องเตรียมแนบในวันกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน

1. ภาพถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (สำหรับติดใบสมัคร)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาใบอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ดาวน์โหลด (นำฉบับจริงมายื่นในวันเข้ารับการพัฒนา)

4. ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์

กำหนดการพัฒนา

***ขอเลื่อนการพัฒนาออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบโดยด่วน***

สถานที่เข้ารับการพัฒนา

***จะแจ้งให้ทราบภายหลังค่ะ***