งานบุคลากร

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นางสาวอริสรา สุวรรณพันธ์

เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2535 ปัจจุบันอายุ 28 ปี

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อปี พ.ศ. 2557

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

ประวัติการทำงาน

บรรจุพนักงานราชการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ งานบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด

จนถึงปัจจุบัน (3 ปี 10 วัน)