เว็บไซต์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โรงเรียนเทพศิรินทร์

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

ITA

Integrity and Transparency Assessment

การประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และป้องกันการทุจริตสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ