คณะกรรมการบริหารงาน

ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์  ใหญ่ผา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศิวากรณ์  เพชรรัตน์สิริกุล

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายอุดม  ยารวง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวรัตนา  ไชยเลิศ

หัวหน้าระดับชั้น ม.1

นายเสกสรรค์  อาษายศ

หัวหน้าระดับชั้น ม.2

นางชญานิน  อดุลย์ฐานานุศักดิ์

หัวหน้าระดับชั้น ม.3

นายณรงค์ชัย  ฝั้นก้อ

หัวหน้าระดับชั้น ม.4

นางจินตนา  แสนงาย

หัวหน้าระดับชั้น ม.5

นายมนตรี  บัดปัน

หัวหน้าระดับชั้น ม.6

นายจิรเวช   บัวติ๊บ

นางคำแพร  ติ๊บโคตร

หัวหน้าเวรวันอังคาร

นางสาวรัชนีกร  เงินโน

หัวหน้าเวรวันพุธ

นายพิมพ์  ค้ากำยาน

หัวหน้าเวรวันพฤหัสบดี

นายพิิชิตศิลป์  ปิ่นคำ

นายศิลา  เฉียบแหลม

หัวหน้างานสภานักเรียน

นายณัฐวุฒิ  ชาวน่าน

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นางสาวสุนทรี  ชุมภูรัตน์

หัวหน้างานส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดีเด่น

ว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี  ไชยชนะ

หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

นางสุขกาย  ยุวกุล

หัวหน้างานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ในสถานศึกษา

นางศศิเสาวภา 

ดำรงศุภปัญญา

หัวหน้างานนาฏศิลป์

นางสาวอังคณา  ละออ

หัวหน้างาน

ดนตรีสากล

นางทัศนีย์  มะโนสอน

หัวหน้างาน

วงโยธวาทิต

นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์

หัวหน้างานดนตรีไทย

นางสาวณัฐชฎา แปงจิ่งต่า

หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศฝ่าย

นางจุฑามาศ พวงกุหลาบ

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เอกสารที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน