การประชุมเชิงสัมมนาเชิงปฎิบัติการกลุ่มพัฒนางานกลุ่มบริหารอำนวยการ(OD)ประจำปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

ผอ.ณรงค์ คูร์พิพัฒน์กล่าวเปิดการประชุมฯ

รองผู้อำนวยฯการศิวากรณ์ เพชรรัตน์สิริกุล กล่าวรายงานฯ

ผอ.ณรงค์ คูร์พิพัฒน์กล่าวเปิดการประชุมฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวสรุปงานแต่ละงาน

การจัดทำมาตรฐานปฎิบัติงาน

บันทึกภาพร่วมกัน

กลุ่มบริหารอำนวยการ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย