ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนม.3(โควตา)ที่มีสิทธ์เข้าเรียน ม.4 ปี2563.pdf


Copyright © 2018

โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์. 554 หมู่ 2 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง. อำเภอเมือง จ.เชียงราย. 57000

โทร.0-5371-1450. โทรสาร. 0-5371-1471.

Email: ds@damrong.ac.th