NEWS :

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากรและศิษย์เก่าฯ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์และบุคคลทั่วไป มีโอกาสในการออกกำลังกายนำมาซึ่งสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว

2. เพื่อหารายได้สมทบทุนในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์-สงเคราะห์

3. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครู บุคลากรโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์และบุคคลทั่วไป


รายละเอียดกิจกรรม

Copyright © 2019

โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์. 554 หมู่ 2 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง. อำเภอเมือง จ.เชียงราย. 57000

โทร.0-5371-1450. โทรสาร. 0-5371-1471.

Email: ds@damrong.ac.th