ประชาสัมพันธ์


เมนูหลัก

1. กลุ่มบริหารงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

2. กลุ่มบริหารงานกิจกรรมนักเรียน

3. กลุ่มบริหารงานส่งเสริมและพัฒนา

  • งานสภานักเรียน

  • งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

  • งานคณะสี

  • งานส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดีเด่น

  • งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

  • งานวิจัยและพัฒนา

4. กลุ่มบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

  • งานรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ในสถานศึกษา

5. กลุ่มบริหารงานส่งต่อภายใน/ภายนอก

6. ภาพกิจกรรม(facebook)

  • งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

7. โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน

นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสิริชัย มีโสภา

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายอุดม ยารวง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวรัตนา ไชยเลิศ

หัวหน้าระดับชั้น ม.1

นายเสกสรรค์ อาษายศ

 • หัวหน้าระดับชั้น ม.2

 • หัวหน้ากลุ่มงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

 • หัวหน้างานครูประจำชั้น

นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์

 • หัวหน้าระดับชั้น ม.3

 • หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อ

 • หัวหน้าระดับชั้น ม.4

 • หัวหน้ากลุ่มงานคัดกรองนักเรียน

 • หัวหน้างานระดับชั้น

นายมนตรี บัดปัน

หัวหน้าระดับชั้น ม.6

นายจิรเวช บัวติ๊บ

 • หัวหน้าเวรวันจันทร์

 • หัวหน้างานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญา

หัวหน้าเวรวันอังคาร

นางสาวรัชนีกร เงินโน

หัวหน้าเวรวันพุธ

สิบเอกตุรายุ สิงหนาท

 • หัวหน้าเวรวันพฤหัสบดี

 • หัวหน้างานคณะสี

 • หัวหน้างานเวรประจำวัน

นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำ

หัวหน้าเวรวันศุกร์

นางจินตนา แสนงาย

 • หัวหน้างานส่งต่อภายในและภายนอก

นายศิลา เฉียบแหลม

 • หัวหน้างานสภานักเรียน

 • รักษาการหัวหน้าระดับชั้น ม.5

นายคมเพชร อิ่นสุวรรณ

 • หัวหน้างานระเบียนสะสมนักเรียนออนไลน์

 • หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศฝ่าย

นายณัฐวุฒิ ชาวน่าน

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นางสาวสุนทรี ภีระ

หัวหน้างานส่งเสริมนักเรีนยที่มีความสามารถพิเศษดีเด่น

ว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี ไชยชนะ

หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

นางสุขกาย ยุวกุล

 • เลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน

 • หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

 • หัวหน้างานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ในสถานศึกษา

นางสาวณัฐชฎา แปงจิ่งต่า

 • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางจุฑามาศ พวงกุหลาบ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกานักเรียน