ประชาสัมพันธ์
เมนูหลัก

1. กลุ่มบริหารงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

2. กลุ่มบริหารงานกิจกรรมนักเรียน

  • งานครูเวรประจำวัน
  • งานครูหัวหน้าระดับชั้น

3. กลุ่มบริหารงานส่งเสริมและพัฒนา

  • งานสภานักเรียน
  • งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  • งานคณะสี
  • งานส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดีเด่น
  • งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา
  • งานวิจัยและพัฒนา

4. กลุ่มบริหารงานป้องกันและแก้ไขปัญหา

  • งานรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ในสถานศึกษา

5. กลุ่มบริหารงานส่งต่อภายใน/ภายนอก

6. ภาพกิจกรรม(facebook)

  • งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศิลป์ชัย มณีขัติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางจินดณี ยมภักดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายอุดม ยารวง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวรัตนา ไชยเลิศ

หัวหน้าระดับชั้น ม.1

นายเสกสรรค์ อาษายศ

 • หัวหน้าระดับชั้น ม.2
 • หัวหน้ากลุ่มงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
 • หัวหน้างานครูประจำชั้น

นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์

 • หัวหน้าระดับชั้น ม.3
 • หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อ

 • หัวหน้าระดับชั้น ม.4
 • หัวหน้ากลุ่มงานคัดกรองนักเรียน
 • หัวหน้างานระดับชั้น

นายอลงกรณ์ อินทร์จันทร์

 • หัวหน้าระดับชั้น ม.5
 • หัวหน้างานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
 • หัวหน้ากลุ่มงานส่งต่อภายในและภายนอก

นายมนตรี บัดปัน

หัวหน้าระดับชั้น ม.6

นายจิรเวช บัวติ๊บ

หัวหน้าเวรวันจันทร์

นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญา

หัวหน้าเวรวันอังคาร

นางสาวรัชนีกร เงินโน

หัวหน้าเวรวันพุธ

สิบเอกตุรายุ สิงหนาท

 • หัวหน้าเวรวันพฤหัสบดี
 • หัวหน้างานคณะสี
 • หัวหน้างานเวรประจำวัน

นายวีระเล็ก ถาวรจตุรวัฒน์

หัวหน้าเวรวันศุกร์

นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำ

รองหัวหน้าเวรวันศุกร์

นายคมเพชร อิ่นสุวรรณ

 • หัวหน้างานระเบียนสะสมนักเรียนออนไลน์
 • หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศฝ่าย

นายศิลา เฉียบแหลม

หัวหน้างานสภานักเรียน

นายณัฐวุฒิ ชาวน่าน

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

นางสาวสุนทรี ภีระ

หัวหน้างานส่งเสริมนักเรีนยที่มีความสามารถพิเศษดีเด่น

ว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี ไชยชนะ

หัวหน้างานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา

นางสุขกาย ยุวกุล

 • หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
 • หัวหน้างานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ในสถานศึกษา

นางจุฑามาศ พวงกุหลาบ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกานักเรียน