Bekijk hier de toespraak van onze lijsttrekker Marienette Wemelsfelder tijdens het verkiezingsdebat op 8 maart.

Oirschot heeft oren naar proef met burgerberaad

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 18 oktober schaarde de hele raad zich achter het voorstel van D66-fractievoorzitter Marienette Wemelsfelder om zich te melden bij de minister van Binnenlandse Zaken voor een proef met een burgerberaad.

Een burgerberaad is een manier om politieke besluitvorming vanuit de samenleving te laten komen. Een representatieve groep gelote burgers doet, op basis van uitgebreide informatie en overleg, aanbevelingen over beleid. Een burgerberaad maakt heel duidelijk hoeveel steun er in de samenleving is voor bepaalde veranderingen. Politici ontlenen hun ideeën over draagvlak (of het gebrek daaraan) nu vaak aan inspraakavonden, sociale media en opiniepeilingen. De eerste twee zorgen ervoor dat politici niet een dwarsdoorsnede van de samenleving horen, maar vooral ‘boze burgers’, belanghebbenden en politiek geïnteresseerden. Peilingen worden wel gehouden onder een representatieve groep, maar zonder dat de ondervraagden zich goed kunnen informeren over een onderwerp of er met anderen over van gedachten kunnen wisselen. Het resultaat is een ongeïnformeerde momentopname.

Een burgerberaad geeft een betrouwbaarder beeld van de publieke opinie, omdat deelnemers zich niet alleen hebben kunnen informeren, maar ook met elkaar kunnen overleggen. Het resultaat: bruikbare, weldoordachte aanbevelingen, die steun krijgen in de samenleving. Omdat bij een burgerberaad dialoog centraal staat, blijkt het bovendien een uitstekend middel tegen polarisatie. Hoe gevoeliger de kwestie, hoe slimmer het is om een burgerberaad te organiseren. Een ander groot voordeel voor politici: door burgers verantwoordelijkheid te geven, laten politici zien dat ze hen vertrouwen. En daar krijgen zij zelf weer vertrouwen voor terug. Burgerberaden dragen dus bij aan het wederzijdse vertrouwen tussen politiek en bevolking.

Met het genoemde besluit is weer een mooie stap gezet in de richting van de door onze D66-afdeling zo gewenste democratische vernieuwing. We kijken ernaar uit verder te bouwen aan een levendige en toegankelijke democratie!

Aan de slag!

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van woensdag 18 mei werd het nieuwe coalitieakkoord inhoudelijk behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad. Ad van Beek (De Gewone Man), Joep van de Ven (CDA) en Corine van Overdijk (VVD) werden beëdigd als wethouder.

Allereerst wil D66 alle inwoners bedanken die de moeite hebben genomen om naar de stembus te gaan. Ons raadslid Marienette Wemelsfelder en onze burgerraadsleden Harry Sauer en Willem Verouden zullen zich vol overtuiging inzetten om vooruitgang te boeken op onze speerpunten: de woningbouw, het sociaal domein, de lokale democratie en de groene agenda.

Dat zullen we doen als oppositiepartij; een term die de afgelopen vier jaar niet is gevallen op het Oirschotse gemeentehuis. In de afgelopen periode werkten we immers, tot onze grote tevredenheid, met een raadsbreed akkoord. Onder deze vernieuwende vorm van besturen verbeterde de sfeer in de raad, kwam het dualisme (een duidelijke scheiding tussen wetgevende en uitvoerende macht) beter tot zijn recht en werden de stemmers van alle partijen in een gelijkwaardige structuur vertegenwoordigd. We zijn dan ook zeer teleurgesteld over de keuze om terug te keren naar de coalitie-oppositiestructuur.

Naast het raadsbreed akkoord pleitten we in ons verkiezingsprogramma voor het selecteren van wethouders via een openbare sollicitatieprocedure, waarbij kandidaten uit de eigen beperkte partijkring op kwaliteit de concurrentie aangaan met kandidaten van buiten. Het is immers in het belang van Oirschot om de best mogelijke kandidaten te vinden. Bovendien is het dualisme gebaat bij een bepaalde mate van persoonlijke afstand tussen controleur en gecontroleerde. Helaas heeft geen van de nieuwe coalitiepartijen een openbare sollicitatieprocedure aangedurfd.

In het coalitieakkoord worden nog weinig principiële keuzes gemaakt; over een groot deel van het akkoord zullen de meeste partijen het eens zijn. Het zal vooral politiek spannend worden zodra de uitvoeringsplannen komen en er omwille van de financiële bandbreedte echte keuzes gemaakt moeten worden.

D66 verwacht een proactieve houding van het nieuwe college; wethouders die kansen creëren in plaats van afwachten. Van ons mag u hetzelfde verwachten. Daar waar het college kansen laat liggen op het gebied van bijvoorbeeld verduurzaming of democratische vernieuwing zullen we de plannen uit ons verkiezingsprogramma aan de hand van initiatiefvoorstellen of moties naar voren brengen.

We laten van ons horen!

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 1 juni 2022.

Actie ‘vergroen uw dak’

Reserveer vanaf nu jouw subsidie voor een groen dak!

Het klimaat verandert. De regenbuien worden heftiger en de hitte steeds extremer. Het vergroenen van daken helpt om deze overlast te beperken. Samen met Waterschap de Dommel en IVN Oirschot wil de gemeente inwoners stimuleren om hun steentje bij te dragen aan een klimaatbestendiger Oirschot. Daarom kunt u vanaf 1 mei subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak.

De voordelen van een groen dak

Groene daken dragen bij aan het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. Met de aanleg van een groen dak wordt regenwater opgevangen en vastgehouden en het rioolstelstel daardoor minder belast. Daarnaast verkoelt een groen dak op zomerse dagen de temperatuur in gebouwen en heeft het in de winter een isolerende werking. Dit bespaart op uw energiekosten. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit. Het biedt een mooie plek voor vlinders, vogels en nuttige insecten en het zorgt voor nog meer vergroening in onze gemeente.

Weten wat de voorwaarden zijn of je subsidie reserveren? Kijk op oirschot.nl/groenedaken.

De gemeenteraad bestaat uit: (achterste rij v.l.n.r.) Fons Peeters, Paul van den Biggelaar, Joris van de Loo, Kees Timmermans, Jan Pijnenburg, Daan Goutziers, (middelste rij v.l.n.r.) Pieter van Loon, Thea Cichy, Claud Leermakers, Wil Verhoeven, John van Bijsterveldt, (voorste rij v.l.n.r.) Marienette Wemelsfelder, Lily Maaref, Kim Martens-Willems, Hans van de Ven, Els Claassen-Kolsters en Joep van de Ven. Daarnaast staan op de foto burgemeester Judith Keijzers-Verschelling (vooraan in het midden) en griffier Han Struijs (rechts in de middelste rij). Fotograaf: Kees Beekmans.

Steeds meer vrouwen in de raad…

Met deze titel publiceerde het Eindhovens Dagblad onlangs een artikel over dit onderwerp, en hieraan werd een duidelijk staatje toegevoegd, waarin precies te zien is hoeveel mannen en vrouwen er in de gemeenteraden van de 23 Zuid Oost Brabantse gemeentes zitting hebben, en dan vergeleken de vorige en de huidige samenstelling van de gemeenteraden. Deze cijfers rechtvaardigen (bijna) helemaal de titel.

Maar bij nadere beschouwing toch niet helemaal, want één gemeente springt er dan duidelijk uit; u raadt het al, Oirschot! In de vorige raadsperiode scoorde Oirschot met 41,2% vrouwelijke raadsleden het hoogste van al die 23 gemeentes (heel mooi…), maar nu is Oirschot de enige gemeente waar mínder in plaats van méér vrouwen in de raad kwamen (minder mooi…). Uit oogpunt van emancipatie dus geen stap vooruit, zoals in de meeste gemeentes, maar in Oirschot een stap achteruit. Hoe komt dat nou? Als ik kijk naar de samenstelling van onze oude en onze nieuwe raad, viel me in de oude samenstelling al op dat 5 van de 6 fracties één of meer vrouwen hadden, en alleen De Gewone Man 4 mannen. Nu hebben nog steeds 5 van de 6 fracties één of meer vrouwen en die zesde fractie 5 mannen; what’s in a name?

Er is ook één fractie die uitsluitend uit vrouwen bestaat, D66. Hier is overigens wel een uitspraak van orakel (wijlen) Johan Cruijff van toepassing: “elk nadeel heb z’n voordeel”. Want het viel ons natuurlijk tegen dat we geen tweede raadszetel hebben behaald, maar dus wel weer een volledig vrouwelijke fractie. En neemt u van mij aan: Marienette Wemelsfelder staat ook de komende 4 jaar haar mannetje in de raad…

Jan Koonings,
D66 Oirschot

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 6 april 2022.

CDA en D66 delen een bank: (vlnr) Lily Maaref, Fons Peeters, Wil Verhoeven en Joep van de Ven van het CDA en Marienette Wemelsfelder van D66. © DCI Media

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd

Op woensdag 30 maart is de nieuwe gemeenteraad voor de periode 2022-2026 geïnstalleerd en hebben alle raadsleden de eed of de verklaring en belofte afgelegd.

Namens D66 neemt Marienette Wemelsfelder opnieuw zitting in de raad. Ze zal zich ook de komende jaren vol overtuiging blijven inzetten voor een groen, progressief en sociaal Oirschot.

Iedereen van harte proficiat en laten we er samen een mooie periode van maken!

Definitieve zetelverdeling

Bedankt voor uw stem!

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen

De stemmen zijn geteld. Maar liefst 8746 mensen hebben hun stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is 56,1% van de kiesgerechtigden. Op 21 maart werd de uitslag vastgesteld.

Met 27,7% is De Gewone Man de grootste partij, gevolgd door het CDA (21,3%), Dorpsvisie (17,8%), Sociaal Progressief Oirschot (14,1%), de VVD (10,8%) en D66 (8,3%).

Reactie lijsttrekker Marienette Wemelsfelder

Vanuit D66 denken we dat het behoud van één zetel lijkt te passen bij de trend die we in heel Nederland zagen, namelijk dat vooral lokale partijen wonnen. We hadden wel gehoopt op een tweede zetel om zo ons onderscheidend geluid op de groene agenda en het werken aan het vertrouwen in de democratie, en daarnaast ook woningbouw, inclusief snelle tijdelijke woningen, en het aanjagen van levende cultuur meer kracht bij te zetten. We hopen nog steeds op een raadsakkoord met een professionele sollicitatieprocedure voor kandidaat-wethouders om tot een collegesamenstelling te komen en om zo het 'ons kent ons'-cultuurtje te doorbreken. Maar het is nu aan andere partijen om daarbij over hun eigen schaduw heen te stappen.

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 23 maart 2022.

Beste inwoner van Oirschot, Spoordonk en de Beerzen,

Als D66 maakten we voor u een verkiezingsprogramma waar we trots op zijn. Trots omdat we geloven dat we met onze vernieuwende en praktische ideeën de belangrijke thema’s voor Oirschot kunnen aanpakken. Dat doen we voor een groen en gezond Oirschot! In dit verkiezingsprogramma vindt u op tal van onderwerpen onze plannen, zoals voor de woningmarkt, de cultuuragenda, het sociale hoofdstuk, dierenwelzijn en tal van andere onderwerpen.

Naast woningbouw en de sociale agenda zijn wij een partij die bovenal aan de groene agenda wil werken én aan het gezond maken van onze democratie. Daarom zijn naast het lokaal aanpakken van de woningnood en het ontwikkelen van beleid voor jong en oud, zeker ook het aanpakken van het klimaatprobleem, de hervorming van de agrarische sector en het verbeteren van de bestuurscultuur, onze topprioriteiten.

D66 Oirschot is een lokale partij. Net als bij andere lokale partijen, zijn onze leden en fractieleden inwoners uit ons dorp. Dat betekent ook dat we ons verkiezingsprogramma specifiek voor Oirschot maakten en dat we onze standpunten in alle vrijheid en in het belang van Oirschot bepalen. Daarnaast kunnen we het provinciale en landelijke netwerk van D66 inzetten als dat ons lokaal kan helpen. Dat is belangrijk bij een dossier als de A58. Bovendien heeft dit het voordeel dat we gebruik kunnen maken van de kennis en ideeën van partijgenoten uit andere gemeenten.

D66 is een partij zonder strakke ideologie; wij nemen heel inhoudelijk en pragmatisch besluiten. Dat doen we met een optimistische blik, omdat we vertrouwen hebben in de medemens en in de overtuiging dat we de toekomst kunnen verbeteren.

Wij willen de welvaart delen en geloven in het concept ’brede welvaart’, waarbij we de balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische vooruitgang. Uiteindelijk willen we niets liever dan dat we, al is het maar een klein beetje, kunnen bijdragen aan het geluk van onze inwoners.

Wij willen naar u luisteren en samen met u de veranderingen voor elkaar krijgen. Deel daarom zeker ook uw mening met ons, door een e-mail te sturen naar info@d66oirschot.nl. Dat stellen wij echt op prijs.

Uw stem geeft ons de daadkracht om voor Oirschot en haar inwoners een mooie toekomst te realiseren.

Een groen en gezond Oirschot, daar doen we het voor!


Namens D66 Oirschot,

Marienette Wemelsfelder (lijsttrekker)
marienette@d66oirschot.nl

Lees hier ons verkiezingsprogramma.

Marienette Wemelsfelder

Fractievoorzitter en lijsttrekker

Harry Sauer

Burgerraadslid en kandidaat #2

Willem Verouden

Burgerraadslid en kandidaat #3

Benieuwd wie er nog meer klaarstaan om u te vertegenwoordigen in de gemeenteraad? Bekijk hier onze kandidatenlijst.

Duurzaamheid als topprioriteit

Met haar rijke voorzieningen en verenigingsleven en haar prachtige natuurgebieden en erfgoed is Oirschot een heerlijke gemeente om in te wonen. Er liggen echter ook uitdagingen. Starters hebben grote moeite om betaalbare woningen te vinden en de intensieve veehouderij trekt een zware wissel op de luchtkwaliteit en natuur. Oirschottenaren kijken naar de politiek voor oplossingen.

In 2021 besloot ik me aan te sluiten bij de grote groep betrokken burgers van allerlei politieke kleuren die zich onvermoeibaar inzetten voor de lokale politiek. Ik werd burgerraadslid namens D66, schreef mee aan het verkiezingsprogramma en had daarmee de mogelijkheid om me actief in te zetten voor Oirschot en de zaken die me aan het hart gaan. Als nummer drie op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart ga ik hier graag mee door.

Als ik aan D66 denk, denk ik aan optimisme, nuance, het redelijke midden en vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Ik kan me goed vinden in de sociaal-liberale visie op de maatschappij, in mijn ogen treffend verwoord in de slagzin ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’. Verder waardeer ik de focus op duurzaamheid, goed onderwijs als basis voor gelijke kansen en de bereidheid grensoverschrijdende uitdagingen internationaal aan te pakken.

Vooral het thema duurzaamheid ligt me na aan het hart. We hebben als gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid in het tegengaan van klimaatverandering. Er zal hard gewerkt moeten worden om de overstap op duurzame vormen van energie voortvarend, efficiënt en betaalbaar uit te voeren.

Ook in de landbouw is er een grote verduurzamingsslag te maken. Om dierenwelzijn en de volksgezondheid beter te borgen, streven we in plaats van intensieve landbouw naar kleinschalige en natuurinclusieve landbouw. We helpen boeren de omslag te maken naar kringlooplandbouw, bieden ondersteuning bij het aanleggen van poelen en bloemrijke slootkanten om de biodiversiteit te verhogen en faciliteren initiatiefnemers die lokale en regionale voedselmarkten met korte ketens willen ontwikkelen.

Ik hoop dat D66 op 16 maart op uw stem mag rekenen, voor een groen en gezond Oirschot!

Willem Verouden,
burgerraadslid en kandidaat #3

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 9 maart 2022.

Samen wonen

Een eigen huis, een plek onder de zon. Veel heeft een mens niet nodig om gelukkig te zijn, maar een eigen plek als basis om je leven vorm te geven is onmisbaar.

Wonen is op dit moment voor velen geen vanzelfsprekendheid. Te duur, te groot, te klein, te ver weg, te laat: het leidt tot veel frustratie en met lede ogen zien we aan hoe mensen, die graag in onze gemeente zouden willen wonen, vertrekken. De toekomst van ons dorp, met haar scholen, bakkers, fietsenmakers, werknemers, vrijwilligers, sporters, verenigingen en verzorgers, zal worden beïnvloed door de keuzes die wij nu maken. Wij respecteren de democratisch gestelde regels en beperkingen rond milieu en stikstof. Daarmee borgen we een leefbare toekomst. Een betaalbare woning moet echter wel binnen bereik blijven.

Daarom wil D66 Oirschot al het mogelijke doen om de vastgelopen woningmarkt open te breken. Dat doen we door slim te bouwen en gebruik te maken van de nieuwste kennis en inzichten. Denk hierbij naast vastgoed aan ‘flexgoed’: een flexibele schil van compacte, duurzame en betaalbare woningen die kan meebewegen met de behoefte. Ook passief bouwen (een methode waarin wooncomfort en minimale energiekosten hand in hand gaan), het omvormen van agrarisch vastgoed, tiny houses en drijvende woningen bieden wat ons betreft kansen.

Zomaar roepen dat er binnen vijf jaar een bepaald aantal woningen moet staan is niet een belofte die wij als D66 willen doen. Wat wij wel beloven is dat we alle mogelijkheden zullen benutten. Van reguliere nieuwbouw tot woningsplitsing en van tijdelijke woningen tot de omvorming van agrarisch vastgoed; wij vinden dat het nu, meer dan ooit, tijd is voor actie.

Diederik Mutsaerts,
kandidaat #8

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 2 maart 2022.

Een gezonde democratie in Oirschot

In 2021 zakte in Nederland het vertrouwen in de overheid naar 30%. Dat was in 2020 nog 70%, aldus een onderzoeksrapport van de Erasmus Universiteit. Ons hele politieke systeem is gefundeerd op vertrouwen van inwoners in haar overheid. Aan dat vertrouwen moet dus gewerkt worden, ook in Oirschot en wel door ons allemaal: de politieke partijen, het college, de journalisten en de inwoners.

De politieke partijen moeten vóór de verkiezingen niet focussen op stemmenwinst met makkelijke beloftes, maar concreet aangeven waarvoor ze staan. Een degelijk verkiezingsprogramma hoort daarbij. De raadsleden horen kritisch te zijn, maar er mag geen afrekencultuur ontstaan, zodat het college de ruimte heeft om eerlijk en open te zijn. Daarnaast moeten er democratische instrumenten worden ontwikkeld en ingezet: professionalisering van het participatieproces is een must! Het referendum moet uit de mottenballen en D66 heeft het interessante idee om het recht van amendement aan inwoners te geven. U kunt daar meer over lezen op www.d66oirschot.nl/verkiezingsprogramma.

Het college moet bestaan uit de beste mensen die een gemeente kan werven. Het naar voren schuiven van kandidaten vanuit eigen politieke gelederen, geeft daartoe te weinig garantie. Verder horen, zeker in een gemeente waar gewerkt wordt met een raadsbreed akkoord, de wethouders met elke partij een vergelijkbare relatie te hebben. D66 pleit daarom voor een raadsbrede commissie die de kandidaten voor het collegeteam kiest, zoals dat ook gebeurt bij het kiezen van een burgemeester.

De journalisten hebben ook een cruciale rol. Zij mogen in de strijd om de media-aandacht, de oren niet laten hangen naar de verkoopcijfers. Informeren en het duiden van de standpunten van zowel beleidsmakers als critici, zijn belangrijke bouwstenen van het democratisch proces.

Tenslotte de inwoners, daar gaat het om. Wat een inwoner kan doen is zich steeds weer informeren over het waarom van besluiten. Soms helpt dat om begrip te krijgen voor de vaak complexe afwegingen die gemaakt moeten worden. In een gezonde democratie is echte betrokkenheid van inwoners essentieel. Laten we er alles aan doen om elkaar de komende vier jaar te vinden.

Marienette Wemelsfelder,
fractievoorzitter en lijsttrekker

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 23 februari 2022.

Een Oirschot waar we het samen doen

Wij geloven dat je écht vrij bent als iedereen gelijke kansen krijgt. Kansen op gezondheid, de juiste zorg, het best passende onderwijs, de mogelijkheid om te sporten en te kunnen genieten van natuur en cultuur. Allemaal op een manier die voor jou persoonlijk het beste past. En dat is een uitdaging. Want Oirschot is een gemeente met een grote groep ouderen die de zorg en woning verdienen die ze nodig hebben. Daarnaast hebben veel jongeren de afgelopen jaren hun sociale leven drastisch ingeperkt gezien, met alle gevolgen van dien. We moeten oog hebben voor jong en oud, en iedereen daar tussenin. En daar is het sociale beleid van D66 Oirschot op gebaseerd.

Kansengelijkheid begint bij onderwijs. Als elk kind goed onderwijs krijgt, is dat goed voor het kind maar ook voor onze samenleving als geheel. D66 Oirschot streeft naar een gevarieerd aanbod van onderwijs in iedere kern, zodat er voor ouders en kinderen echt iets te kiezen is qua onderwijstype en schoolomvang. Daarbij kan ook de bibliotheek, voor zowel jong als oud, met een breed aanbod van materialen en lesprogramma’s een veel grotere rol spelen in het stimuleren van geletterdheid, taal- en leesvaardigheid, en digitale vaardigheden. Wat zou het mooi zijn als we de bibliotheek een multifunctionele functie kunnen geven zodat het tevens een ontmoetingsplaats is voor sociale en culturele initiatieven.

Vrij zijn betekent de eigen regie kunnen behouden als het gaat om gezondheid. Preventie wordt steeds belangrijker maar zorg zal altijd nodig zijn en moet dus beschikbaar blijven. Net als de mensen die werken in de zorg, hecht D66 Oirschot veel waarde aan de vele mantelzorgers. Ook in Oirschot vormen zij een onmisbare schakel voor de gezondheid en het welzijn van onze oudere inwoners. Wij willen een meer actieve rol van de gemeente om dit te ondersteunen en te faciliteren. Daarnaast moeten regels, processen en procedures voor het aanvragen van zorg zo eenvoudig mogelijk zijn. Ze dienen om te helpen en mogen nooit een belemmering vormen. De menselijke maat en maatwerk vormen hierbij ons uitgangspunt. Daar gaat D66 voor, voor jou.

Saskia van Wezel,
burgerraadslid en kandidaat #6

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 16 februari 2022.

Fractievoorzitter Marienette Wemelsfelder wijst D66-Statenlid Ine Meeuwis wat er verandert als verkeer niet meer hoog langsraast, maar via een aquaduct onder het kanaal door kan.

Steun provincie voor aquaduct bij Oirschot

Een eensgezinde gemeenteraad van Oirschot gaf op 20 april via een initiatief-raadsvoorstel, opdracht aan het college om bij de minister aan te geven dat de gemeente Oirschot de eerder verleende steun voor het alternatief ‘A58 verhoogd over het Wilhelminakanaal’ introk. De minister wees jaren geleden een aquaduct af, omdat de noodzakelijke verbreding van de A58 bij Oirschot dan te duur zou worden. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat een aquaduct geen 150 miljoen, maar slechts 30 miljoen aan meerkosten betekent. Eventuele baten werden nog niet in kaart gebracht, terwijl de praktijk in andere gemeenten leert dat een ondertunneling meestal ook veel positiefs oplevert, bijvoorbeeld hogere grondopbrengsten.

Dat de gemeenteraad van Oirschot zo duidelijk en eensgezind was, werd opgepikt door D66-Statenlid Ine Meeuwis. Zij diende, met steun van CDA en de Partij voor de Dieren, in de Provinciale Statenvergadering van 23 april een motie in, om vanuit de provincie te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor co-financiering van een aquaduct. D66 legde in die Statenvergadering het accent bij gezondheid & leefkwaliteit en de grote woningbouwopgave in Brabant. Ine haalde, als inwoner van Best, uit eigen ervaring aan wat ondertunneling voor de leefbaarheid van een gemeente kan betekenen.

Doordat de stemming over de betreffende motie ‘Gezond Wonen in Brainport’ werd uitgesteld naar 21 mei, kregen Oirschotse partijen in de tussentijd de gelegenheid om bij alle leden van Provinciale Staten, nog eens duidelijk voor het voetlicht te brengen hoe goed de D66-motie aansloot bij het thema leefbaarheid en de woningbouwopgave in de Brainport-regio. Zij deden dat o.a. door hun eigen partijgenoten in PS aan te spreken en een gezamenlijke brief naar hun provinciale collega-politici te sturen. Uiteindelijk werd de motie daar afgelopen vrijdag met een grote meerderheid van 39 stemmen voor en 11 tegen, aangenomen.

Zo kan politiek dus werken; een eensgezinde raad in Oirschot, de provincie die dat ziet, partijen die luisteren naar elkaars argumenten en elkaar versterken. Menig inwoner van Oirschot die vrijdag het nieuws hoorde dat de motie was aangenomen, heeft die avond het glas geheven. Het aquaduct is er weliswaar nog niet, maar er is wel een belangrijke stap in de goede richting gezet.

Gepubliceerd in het Oirschots Weekjournaal van 26 mei 2021.

Verklaring a58 bewerkt.docx

College komt in actie en voorkomt (voorlopig) een motie
25-01-2022

Brief aan de minister, Raadsinformatiebrief, Raadsinformatiebrief 2

Brief RWS aan gemeente, Reactie IPV Delft

Meer informatie over het aquaduct is te vinden via oirschotaquaductinhetgroen.nl.

Lees hier alle betogen van fractievoorzitter Marienette Wemelsfelder tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 21-12-2021.

Vorige raadsvergaderingen:

30-11-2021

Een memo vol met fouten is naar de Brabantse statenleden gestuurd. Samen met andere fracties en de wethouder onderneemt D66 actie.

23-11-2021

Klik hier voor meer informatie.

Marienette Wemelsfelder gekozen als lijsttrekker
05-07-2021

Marienette is door de Oirschotse afdeling opnieuw gekozen als lijsttrekker van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Ze is unaniem gekozen en er was een goede opkomst. Dat is een mooi begin van een nieuwe periode. Er waait een frisse wind door D66 Oirschot met nieuwe leden die actief meedenken over een echte D66-koers voor de nieuwe raadsperiode. Een groene agenda, met veel aandacht voor het betrekken van de inwoners en daarmee herstel van vertrouwen in de overheid, zal in ieder geval een belangrijk aandachtspunt worden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor woningbouw en economisch herstel na de coronaperiode.

Marienette was bij de vorige verkiezingen ook al de lijsttrekker en is de afgelopen vier jaar fractievoorzitter geweest. Op dit moment heeft D66 maar één zetel in de raad van Oirschot, maar het lijkt erop dat alle lichten op groen staan om een mooie zetelwinst te gaan behalen. Daartoe wil Marienette al haar creativiteit, overtuigingen en energie inzetten.

Lees hier meer.

Raadsvraag: Verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk

De gemeenteraad is gevraag om een krediet van circa drie miljoen euro exclusief btw beschikbaar te stellen ten behoeve van de verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk.

D66 Oirschot is zeker voorstander om de drukte op de Kempenweg en in Moorland en Slingerbos aan te pakken. Maar is de verbindingsweg echt een verbetering? Zijn de voorgeschotelde bedragen wel correct? Wat zijn de te verwachten aantallen voertuigen door het gebied? D66 heeft over dit onderwerp een aantal vragen gesteld. Deze vragen vindt u hier.

Het Aquaduct bij Oirschot lijkt een stukje realistischer te worden nu ook de Provinciale Staten van Noord-Brabant zich erachter hebben geschaard.

Eindhovens Dagblad, Janske Mollen, 21-05-21

Lees hier meer.

Jan Koonings benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau!
26-04-2021

Op maandag 26 april ontving Jan Koonings een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling bracht het feestelijke nieuws met een persoonlijke speech aan de voordeur.

Behalve voor D66 Oirschot was en is Jan op vele fronten als vrijwilliger actief en mede daarom heeft hij deze eervolle onderscheiding verdiend.

Wij feliciteren Jan van harte met de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau!

Lees hier meer.

Sluit jij je bij ons aan?

We zijn erg benieuwd of en hoe jij een rol zou willen spelen bij D66 Oirschot.

Wat fijn dat je onderstaande vragen wil beantwoorden.
Dit kost je maar een paar minuutjes. Alvast super bedankt.

Ga nu naar de enquête.


Gewoon een keer meeluisteren bij een fractievergadering? Of meepraten over actuele onderwerpen? Meld je aan via info@d66oirschot.nl.