Hodnocení dopadů imisní depozice a variability klimatu na ekosystémové služby lesních porostů a návrh adaptačních opatření minimalizující rizika těchto faktorů (SMRK)

Mezioborový výzkumný projekt SMRK je společně řešen výzkumnými pracovníky Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, ATEM - Ateliérem ekologických modelů, s.r.o. a IFER - Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

Projekt pod evidenčním číslem TH02030686 je realizován v rámci 2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON Technologické agentury České republiky.

Řešení projektu bylo zahájeno v lednu 2017 a projekt bude řešen do konce roku 2020. V průběhu řešení projektu je plánováno dosažení celkem 4 výsledků, které jsou zejména určeny jako podpůrný aparát pro vlastníky a správce lesů, zpracovatele posudků k hodnocení škod na lesních porostech a pro orgány státní správy lesů při přípravě strategických a koncepčních dokumentů, zejména národního lesnického plánu, oblastních plánů rozvoje lesů či lesních hospodářských osnov.

Předmět řešení projektu:

Předmětem řešení je vývoj softwarové aplikace pro výpočet ekonomických škod na lesních porostech, a na ně vázaných ekosystémových služeb, v důsledku přímého a nepřímého působení imisní depozice a variability klimatu, a tvorba metodiky v podobě reprodukovatelného postupu pro posouzení alternativních lesohospodářských adaptačních opatření minimalizující vliv imisní zátěže a extrémních klimatických jevů. Dílčí výsledky projektu budou syntetizovány do specializovaných map.

Hlavní výsledky projektu:

  1. Software pro vyhodnocení dopadů imisní zátěže a klimatických faktorů na lesní ekosystémy

  2. Metodika pro vyhodnocení adaptačních opatření zmírňující rizika degradace smrkových porostů plynoucí z imisní zátěže a měnícího se klimatu

  3. Specializovaná mapa dopadů atmosférického znečištění a variability klimatu na ekosystémové služby smrkových porostů

  4. Specializovaná mapa rizikových oblastí poškození smrkových porostů a ohrožení ekosystémových služeb