Nové koncepční nástroje v plánování post-těžební krajiny: socioekonomické posouzení různých způsobů obnovy (POST-TEK)

Mezioborový výzkumný projekt POST-TEK byl společně řešen výzkumnými pracovníky Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a ATEM - Ateliérem ekologických modelů.

Projekt pod evidenčním číslem TD03000249 byl realizován v rámci 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Technologické agentury České republiky.

Řešení projektu proběhlo od ledna 2016 do konce roku 2017. V průběhu řešení projektu bylo dosaženo 2 hlavních výsledků – metodiky a specializované mapy, které jsou zejména určeny jako podpůrný aparát pro rozhodování orgánů státní správy činných v ochraně přírody a krajiny, a také pro společnosti realizující sanačně-rekultivační práce k zahlazování následků hornické činnosti a společnosti působící v oblastech plánování a obnovy krajiny.

Předmět řešení projektu:

Předmětem řešení byla tvorba koncepčního nástroje v podobě reprodukovatelného postupu (certifikovaná metodika) pro posouzení alternativních způsobů obnovy post-těžební krajiny. Dílčí výsledky projektu byly syntetizovány do specializovaných map produkčních a mimoprodukčních funkcí rekultivačních ploch a katalogu s jejich hodnotami, a publikovány v odborných časopisech. Pro zjištění hodnot rekreačních a estetických funkcí rekultivací bylo uskutečněno terénní a sociologické dotazníkové šetření.

Hlavní výsledky projektu:

1. Metodika pro hodnocení alternativních způsobů obnovy post-těžební krajiny

2. Specializovaná mapa produkčních a mimoprodukčních funkcí rekultivačních ploch pro těžební lokalitu Sokolovské uhelné pánve