Pravidla tlumočnické služby

Pravidla Tlumočnické služby

 1. Naše služby jsou poskytovány ambulantně v zázemí pracoviště CZP-ZK a formou terénní v místě bydliště klienta nebo jiném předem dohodnutém místě (úřad, poradna, apod.).

 2. Služby poskytujeme v rámci celého území Zlínského kraje.

 3. Veškeré poradenské služby našeho zařízení jsou ze zákona bezplatné.

 4. Klient uzavírá písemně s tlumočníkem smlouvu o poskytování tlumočnických služeb - V průběhu spolupráce má klient právo dohodu změnit.

 5. Od klienta je očekáván vlastní podíl a aktivní přístup při řešení jeho problémů či jeho situace.

 6. Délka konzultace je vždy individuální, dle aktuální potřeby a situace klienta. Počet a frekvence konzultací jsou stanovena vzájemnou dohodou klienta s tlumočníkem.

 7. Další osoby (např. příbuzní a blízcí) mohou být ke konzultacím přizvány pouze po dohodě mezi klientem a poradcem. Klient může být také požádán o souhlas s účastí dalšího odborníka (kolegy nebo supervizora poradce) při konzultaci. Rovněž přítomnost stážisty je možná jen s jeho souhlasem. Případ klienta může být bez jeho přítomnosti konzultován s jiným odborníkem (kolegou, supervizorem) – zde souhlas klienta není nutný.

 8. Spolupráci může klient kdykoliv ukončit bez udání důvodů (stačí telefonické sdělení, v případě uzavřené smlouvy písemné sdělení o ukončení).

 9. Poradce může odmítnout nebo ukončit spolupráci s klientem, pokud mu není schopen v dané problematice pomoci nebo z důvodu naplnění kapacity CZP-ZK. Klientovi doporučí jiného tlumočníka.

 10. Klient má právo vyjádřit se ke kvalitě služeb – buď formou vyplnění Hodnotícího dotazníku, nebo podáním stížnosti.

 11. O průběhu kontaktu klienta s CZP-ZK je vedena dokumentace - spis klienta. Dokumentaci tvoří záznamový arch, který obsahuje: některé anamnestické údaje a data jednotlivých konzultací. Do záznamů konzultací o jeho osobě má klient právo nahlédnout.

 12. Pracovníci CZP-ZK jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle §100 Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. Pracovník je povinen vyžádat si písemný souhlas klienta pro sdělování informací o jeho osobě. Rovněž není oprávněn bez souhlasu klienta podávat informace jeho příbuzným. Pouze pro potřeby soudců, policie souhlas nutný není, stejně jako v případě oznamovací povinnosti dané zákonem. Dokumentace je chráněna před přístupem neoprávněných osob.


Objednávání tlumočnických služeb

Službu objednávejte hned pokud víte o termínu, kdy potřebujete tlumočit! Nejpozdější termín jsou 3 až 4 dny!

 • písemně na email

 • SMS na telefon tlumočnice

 • Videohovor ve znakové řeči

 • Osobně v kanceláři tlumočnických služeb, či sociálně aktivizačních službách

viz kontakty Tlumočnická služba

Pro neslyšící: Video návody


Co je důležité dodržet u objednávky

Kdy? Datum a čas na termín objednání.

Kde? Místo setkání s tlumočníkem.

Co? Informace jestli jdeme k lékaři, na poštu, úřad, schůzku s právníkem či jiné. Tlumočník s vámi jde na předem domluvené místo, pokud potřebujete další službu je třeba se osobně domluvit nebo objednat další termín.

Kdo? Nezapomeňte se podepsat!


Zrušení objednávky

Objednání zrušit ihned, když víte, že termín nemůžete dodržet!

Pokud se klient nedostaví na smluvenou schůzku tlumočník čeká maximálně 15 min na místě a odchází.