Etický kodex tlumočníka do znakového jazyka

ETICKÝ KODEX TLUMOČNÍKŮ ZNAKOVÉHO JAZYKA

Etický kodex určuje základní povinnosti a práva tlumočníka znakové řeči

při výkonu a v souvislosti s výkonem tlumočnické profese.

1. Tlumočník je mostem mezi neslyšícím a dalším účastníkem komunikace, který neovládá komunikační způsoby neslyšících. Tlumočí věrně, nemění význam ani obsah sdělení. Tlumočník vytváří podmínky, aby účastníci rozhovoru měli pocit, že nehovoří s tlumočníkem, ale spolu.

2. Tlumočník respektuje nezávislost uživatele, následuje způsob komunikace, kterému neslyšící uživatel dává přednost.

3. Tlumočník přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem a kvalifikaci. Nese plnou odpovědnost za kvalitu své práce. Pokud tlumočník zjistí, že komunikace s daným neslyšícím uživatelem je nad jeho možnosti nebo schopnosti, tlumočení odmítne.

4. Tlumočník přizpůsobuje své chování a oděv přiměřeně situaci, v jejímž rámci tlumočí.

5. Tlumočník je za každých okolností vázán mlčenlivostí, která se týká jak obsahu tlumočení, tak osobních dat uživatele a veškerých informací o něm.

6. Tlumočník neodmítne uživatele pro jeho národnost, rasu, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst.

7. Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese z důvodů špatných pracovních podmínek nebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči tlumočenému sdělení a poškodil tak uživatele svou osobu nebo profesi.

8. Tlumočník sleduje vývoj své profese a její náplň u nás i ve světě, učí se znát kulturu neslyšících, doplňuje své vědomosti a cíleně zvyšuje svou profesionální úroveň.

9. Tlumočník ctí svou profesi, usiluje soustavně o spolupráci s ostatními tlumočníky při prosazování a obhajobě společných profesních zájmů.

10. Tlumočník za svou profesionální práci vyžaduje finanční kompenzaci.

11. Tlumočník se při výkonu své profese řídí platnými zákony a předpisy, zná etický kodex a dodržuje ho.


Tato směrnice nabývá účinnosti dne 28.5.2019

Aktualizace provedena dne 28. 5. 2019

Bc. Kateřina Kupčíková, ředitelka