Tlumočnická služba

!!! Aktuální informace!!!

Tlumočnické služby se stěhují

od 1. 9. 2019 Dům Kultury, Gahurova 5265, Zlín (1. patro vlevo)

Místo poskytování

Zlínský kraj

Adresa: Školní 492, 760 01 Zlín

Telefon:

577 012 483

777 005 302

Terénní služba je k dispozici:

Pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30

Úterý 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30

Středa 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30

Čtvrtek 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30

Pátek 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30

Ambulantní služba je k dispozici:

Pátek: 8:00 - 12:00

Tlumočnická služba je v převážné míře poskytována terénní formou. Služby je nutné si objednat a dodržovat Pravidla tlumočnické služby

Tlumočnice do znakového jazyka:

Renata Trávníčková, soudní tlumočnice do znakového jazyka Zlín


Oldřiška Baránková, tlumočnice do znakového jazyka Zlín


Vlasta Bartošíková, tlumočnice do znakové řeči Zlín


Mgr. Martina Trávníčková, tlumočnice do znakového jazyka Uherské Hradiště


Sociální pracovnice:

Bc. Kateřina Kupčíková

Tlumočnická služba

Poslání tlumočnické služby

Posláním centra je služba klientovi v nepříznivé životní situaci způsobené jeho postižením. Naši pracovníci usilují o překonávání komunikačních a informační bariér, hájí zájmy klientů, snaží se o zvyšování kvality jejich života a co největší možnou nezávislost osob se sluchovým postižením na druhých osobách či institucích.

Cíle poskytované služby

Zprostředkovat osobám se sluchovým postižením běžnou komunikaci za pomoci tlumočníka tak, aby byly maximálně odstraňovány komunikační bariéry. Poskytovat informace o způsobech a možnostech řešení obtížné sociální situace uživatele a o subjektech, které mohou poskytovat uživateli odbornou pomoc, včetně zprostředkování takové služby.

 • Předcházet sociálnímu vyloučení klientů služby
 • Posilovat soběstačnost klientů služby
 • Zachování přirozené sociální vazby klientů sociální služby s orientací na zachování způsobu života v jejich přirozeném prostředí

Profesionalita a dodržování práv klientů

  • služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky, kteří se průběžně dále vzdělávají za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb.
  • právo podávat stížnost
  • právo na spolupráci s dalšími organizacemi
  • právo na poskytnutí kvalitní služby
  • právo nahlédnout do dokumentace o něm vedené
  • právo na vlastní názor a svobodné rozhodnutí
  • právo na ukončení služby a opětovné zahájení jejího užívání

Nestrannost

  • pracovníci neupřednostňují některé klienta před jinými bez rozdílu pohlaví, věku, rasy, národní příslušnosti, sexuální orientace, víry a náboženství, jiného zdravotního hendikepu, politického smýšlení, majetku.

Individuální a flexibilní přístup

  • pracovníci respektují individuální přání, potřeby a požadavky klientů.
  • služba se přizpůsobuje měnícím se potřebám klientů
  • při řešení problémů uživatele zohledňujeme celkovou situaci člověka, spolupracujeme s rodinou, jinými organizacemi, institucemi

Diskrétnost

  • pracovníci zachovávají mlčenlivost o všech skutečnostech, souvisejících s poskytováním služby.

Partnerství

  • pracovníci spolupracují s klientovi na hledání vhodných řešení a společně plánují průběh poskytování služby
  • uživatel se svobodně rozhoduje o přijetí nebo odmítnutí služby, je informován o možných důsledcích a nese za svá rozhodnutí zodpovědnost
  • schopnost vzájemné komunikace mezi pracovníkem a uživatelem, přizpůsobení komunikace individuálním schopnostem a úrovní uživatele
  • dodržování práv uživatelů