Naše sociální služby

Organizace poskytuje pro lidi ve Zlínském kraji následující sociální služby:


Jaké je poslání CZP ZK?

Zabezpečit prostřednictvím vykonávaných sociálních služeb pomoc lidem se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci, kteří nejsou schopni řešit svou situaci ani za pomoci svého nejbližšího okolí.

Co je cílem sociálních služeb CZP ZK?

Cílem Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje je dosáhnout toho, aby výkon našich sociálních služeb napomohl ke kvalitnějšímu a nezávislejšímu životu klientů.

Jaké jsou sociální služby, které aktuálně realizujeme?

 • Odborné sociální poradenství
 • Tlumočnické služby
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Komu jsou naše služby určeny?

Lidem se zdravotním postižením bez rozdílu věku, národnosti, příslušnosti, typu, rozsahu a důsledků zdravotního postižení, jejich rodinným příslušníkům, zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodičům.

Jaká je kapacita našich služeb?

 • 700 - 1000 minimálně třicetiminutových jednání s klientem (intervencí) v rámci odborného sociálního poradenství ročně.
 • 1-2 tis. Hodin tlumočnického výkonu ročně
 • 300-500 hodin intervence v rámci sociálně aktivizační služby

Jak probíhá výkon služeb?

 • Naše služby jsou poskytovány zdarma.
 • Platí zásada, že zájemce žádá o službu vždy na základě vlastního rozhodnutí, popřípadě na doporučení jiných organizací, lékaře apod.
 • Základní místo má rozhovor.
 • Následuje identifikace požadavku, očekávání a osobního cíle, se kterým uživatel do našich služeb přichází.
 • Uživatel a pracovník našich služeb společně formulují problém nebo přání, se kterým uživatel přichází. Pokud je to možné, je také společně stanoven osobní cíl uživatele.
 • Následuje nabídka našeho pracovníka k možným řešením dané situace a konkrétní postup.
 • Náš pracovník podle potřeby pomáhá uživateli při řešení problému, vyhotovuje mu případně potřebné písemnosti, intervenuje v jeho prospěch apod.
 • Dojde-li k vyřešení situace či problému uživatele, je služba ukončena.

Zásady poskytování sociálních služeb Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje:

 • dobrovolného přijetí a porozumění nabídce služby ze strany uživatele sociálních služeb;
 • podpory uživatele v nezávislosti na službě;
 • respektování osobnosti uživatele, jeho potřeb a přání;
 • podporování snah uživatele zapojit se do poradenského procesu v roli rovnocenného a rovnoprávného subjektu;
 • napomáhání k integraci uživatele do společnosti;
 • přibližování našich služeb co nejblíže k místu bydliště nebo místu pobytu uživatele;
 • dodržujeme další zásady jako např. individuální přístup k uživateli a jeho potřebám, zejména v oblasti komunikace nebo dalších znevýhodnění vyplývajících ze zdravotního postižení, věku nebo jiných okolností;
 • naše poradenské služby jsou pro uživatele srozumitelné, nestranné, bezpečné a profesionální.