بپرسیدشان از نژاد کیان

اُ زان نامداران فرخ گُوان

که:گیتی به آغاز چون داشتند

که ایدون به ما خوار بگذاشتند

پژوهشکده

جایی است برای

همپرسگی میان دانشوران آریابوم

رستگاری و بهروزگاریِ توده های پراکنده در جهان، در پرتو دور اندیشی و پندآموزی از اندیشه و باور پختگان کهن فراچنگ آمده تا امروز را آبستن فردایی بهتر کنند. پژوهشی پیگیر، ابزار کار آمد این دگرشد سرنوشت است – کند و کاو در گوشه های پیدا و ناپیدای کارنامه ی گذشتگان، و بررسی اندیشه و آرمان دیروزیان از یک سو، و شناخت آنچه که در جهان امروز می گذرد از سوی دیگر دستمایه ی کسانی است که می خواهند فردایی بهتر برای دودمانهای آینده پایه ریزی کنند.

تکانه های نوگرایی، به ویژه در میان زنان و جوانان سرکوبشده با گرایشی چشمگیر به بریدن از بدآموزیهای بیشمار دین کاران و کهنه پرستان دم به دم رو به فزونیست.

کارگزاران دانشگاه جهانی کورش بزرگ، نگرشی نوین به کارنامه ی پرفراز و فرود ایران و ژرف نگری در فرهنگ ایرانشهری را بار دلنشین شانه های خویش کردند تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک راه برون رفت از دامچاله های سیه روزگاری را فرا روی فرزندان آریابوم بگذارند.

دانشگاه جهانی کورش بزرگ همه ی آزاده زنان و بزرگمردان ایرانی، همه ی فرزانگان و فرهیختگان پارسی زبان، همه ی دانشبانان و دانشوران آریا بوم را به همپرسگی در این پژوهشکده فرا می خواند تابیارمندی یکدگر، پاسخی به این پرسش هزار ساله ی پیر شهنامه گوی توس بیابند که:

چگونه سرآمد به نیک اختری

برایشان همه روز گُند آوری؟