هفتم مهر

روز جهانی دل

در سال ھای واپسین، آمار مرگ و میر مردم در پی بیماریهای دل در سراسر جهان افزایش چشمگیری داشته است.

به گزارش سازمان جهانی دل WHF) ) The World Heart Federation بیماریهای دل و رگها(عروق) سالانه جانِ بیش از هفده میلیون تن از مردم جهان را می گیرند.

شمار روز افزون مرگ و میر این دسته از بیماران، نیاز به یک همکاری جهانی برای پیشگیری و مبارزه با این بیماری را فرا دید همگان گذاشت. نخستین پایه های این همکاری در سال 1994 ریخته شد و سازمان هایی مانند:

International Society of Cardiology (ISC) و International Cardiology Federation (ICF)

پدید آمدند.

در سال 1978 با بهم پیوستن این دو نهاد جهانی، سازمان دیگری نامِ زیر پیکر پذیرفت:

International Society and Federation of Cardiology (ISFC)

در سال 1996 پیمان نامه یی میان سازمان جهانی یونسکو و

Heart Organization (WHO) World

نوشته شد و زمینه ی همکاریهای گسترده تر میان کشورهای هموند پدید آمد.

در سال 1998 این سازمان نام خود را به World Heart Federation دگرگون کرد و دامنه ی کارِ خود را به بیش از دویست کشور گسترش داد.

روز بیست و نهم سپتامبر هر سال ( برابر با هفتم مهرماه) روز جهانی دل World Heart Day نام گرفت تا شیرازه بند این همکاری جهانی باشد و دولت ها و سازمانهای وابسته را به همکاری در آگاهی رسانی و همازوری

در پیشگیری از این بیماری بر انگیزد.

سازمانهای نامبرده ی زیر از همکاران سازمان جهانی دل شمرده می شوند:

European Heart Network

European Primary Care Cardiovascular Society

Health Related Information Dissemination Amongst Youth (HRIDAY)

Heart & Stroke Foundation of Canada, Heart Friends Around the World

Inter-American Heart Foundation

International Alliance of Patients’ Organizations

International Atherosclerosis Society

International Council of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation

International Council of Nurses

International Diabetes Federation

International Primary Care Cardiovascular Society

International Society of Behavioral Medicine (ISBM)

International Society of Nephrology

Preventive Cardiovascular Nurses Association

South African Heart Association

World Federation of Public Health Associations

World Hypertension League

World Organization of Family Doctors

World Stroke Organization

World Heart Federation

در روز جهانی دل آیینهای مانند برپایی آموزشگاههای ویژه، پیشتازی در بازیهای ورزشی، برپایی نمایشگاهها، برانگیختن همگان به اندازه گیری فشار خون و کلسترول و... برگزار می شوند، دامنه ی این آیین ها در سال 1378 به کشور ما نیز فرا رسید.

نخستین گام در مبارزه با بیماریهای دل و رگها شناخت سازه های پدید آورنده و انگیزه های این بیماری است، پزشکان بر این باورند که هر اندازه میزان کلسترول بد یا LDL در خون فراتر می رود به همان اندازه زمینه برای تاخت و تاز بیماریهای دل گسترده تر می شود.

دیگر سازه های این بیماری را چنین بر شمرده اند:

- سیگار و دیگر دودها زاها.

- داشتن فشار خون بالا.

- میزان کم کلسترول خوب(HDL)کمتر از 40 میلی گرم در دسی لیتر.

- داشتن پیشینه خانوادگی بیماریهای دل.

اگر چه فربهی و نداشتن برنامه ی ورزشی و جنبش روزانه در این پهرست دیده نمی شود ، ولی این دو انگیزه را نباید نادیده گرفت.

راه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دل و رگها:

- خودداری از کشیدن سیگار و دیگر دودزاها.

- کاستن از کربوهیدرات ها: خوراکیهایی مانند کورن فلکس، نان ھای چرب و سیب زمینی سرخ کرده...

- انجام ورزش های سبک روزانه مانند دوچرخه سواری – پیاده روی – شنا...

- کاستن از دلواپسی های بیهوده که خود بزرگترین انگیزه ی بیماری دل شمرده می شود.

- خوردن سبزی ها و میوه های شاداب.

سازمان جهانی دل از همه ی پدران و مادران می خواهد که کودکان و نوجوانان خود را با پیایندهای بد هنجار دود زاها آشنا کنند و اگر خود دچار این گرفتاری هستند هرچه زودتر در رها شدن از این خوی بد بکوشند.

کودکان خود را به خوردن سبزیها و میوه ها و خوراکیهای نیرو بخش بر انگیزید.

برای کودکانتان زمان و زمینه ی جست و خیز و بازی فراهم کنید، زمان تماشای تلویزیون یا بازی با کامپیوتر نباید از دو ساعت در روز فراتر برود.

نبودن نشانه ی بیماری دل، نشان تندرستی دل نیست، نخستین گام برای برخورداری از تندرستی، شناخت سازه ها و زمینه های بیماری دل است.