بیست و یکم نوامبر ( سی ام آبان)

روز جهانی تلویزیون

سازمان یونسکو در سال 1996 بیست و یکم نوامبر هر سال را روز جهانی تلویزیون نام نهاد . انگیزه ی این کار برانگیختن همه ی کشورهای جهان به اجرای برنامه های سودمند در راستای آموزش همگانی و فراهم آوردن زمینه های مهر و دوستی میان گروهای گوناگون مردم و پاسداری از ارزشهای راستین زندگی است.

تلویزیون نخش بسیار کارآمد در آگاهی رسانی دارد و نیرومندترین ابزار برای دستیابی به خواسته های والای مردم شمرده می شود . به پاس چنین ویژگی هایی بود که یونسکو روز بیست و یکم نوامبر را روز جهانی تلویزیون نام داد تا نگاه جهانیان، بویژه گردانندگان این رسانه ی سودمند را به خویشکاریهای بایسته ی خود برانگیزد.