หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

*** ในแต่ละหลักสูตร มีเกียรติบัตรผ่านการอบรมให้ทุกท่าน ***

สำหรับการประชุมออนไลน์หรือการเรียนการสอนออนไลน์

สำหรับการสร้างชั้นเรียนแบบออนไลน์

การใช้ Google Hangouts Meet เบื้องต้น

สำหรับการประชุมออนไลน์หรือการเรียนการสอนออนไลน์

สำหรับการสร้างงานนำเสนอ

สำหรับการสร้างชั้นเรียนแบบออนไลน์

สำหรับการถ่ายทอดสดและบันทึกวิดีโอ

สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

สำหรับการสร้างแบบทดสอบออนไลน์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

เลขที่ 670 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000