ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

มุ่งมั่นพัฒนาศูนย์บ่มเพาะวิสากิจเพื่อการศึกษาอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ชุมชนและสังคม

พันธกิจ

๑. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

๒. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน

๓. สนับสนุนการประกอบธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องธุรกิจ และการประกอบธุรกิจ

๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่

๓. เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน

๔. เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป้าหมาย

๑. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

๒. ประชาชนผู้สนใจที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจ หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม


ยุทธศาสตร์

สร้างผู้ประกอบการใหม่ ด้วยองค์ความรู้ของสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน

กลยุทธ์

๑. โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่

๒. โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่

๓. โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

๔. โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ ๕ ดาว

ติดต่อเรางานศูนย์บ่มเพาะฯ

ที่อยู่ : 154 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทร : (038) 511142 ต่อ 242

อีเมล์ : cvcvolcation@gmail.com