รับนักเรียนปี 2563

แก้ไขประกาศ


ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน

ชั้น ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ผ่าน QR Code

คำอธิบายวิธีการสมัคร ::::::::::::::::::::::::::::::: ขั้นตอนสมัครสอบคัดเลือก