นิทรรศการวิชาการ62

เปิดรับสมัครวันที่ 7 - 29 ม.ค. 2563

แก้ไขประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

กิจกรรมแข่งขัน คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

  1. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-3 สมัครที่นี่
  2. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับ ป.4-6 สมัครที่นี่
  3. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-6 สมัครที่นี่
  4. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3 สมัครที่นี่
  5. ROV e-Sport Chanutid Championship ระดับประถมศึกษา สมัครที่นี่
  6. ROV e-Sport Chanutid Championship ระดับมัธยมศึกษา สมัครที่นี่
 • เกณฑ์การแข่งขันคอมพิวเตอร์
 • รายกาแข่งขัน ROV e-Sport รายงานตัว 08.00 น. ณ หอประชุมแสงประสานใจ
 • รายการแข่งขัน 1 - 4 รายงานตัว 09.30 น. ณ ห้อง 125
 • ประกาศผลการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน รายการที่ 1 - 4 คลิกที่นี่
 • ประกาศผลการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ROVประถมศึกษา ประกาศผลการสมัครเข้าร่วมแข่ง ROVมัธยมศึกษา
 • ประกาศผลการแข่งขันรายการที่
 • ผู้ประสานงาน นายพีรวัส ทรัพย์ประมวล โทร. 087-1969624

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 6 รายการ

  1. อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.1-3
  2. อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4-6
  3. เกม 24 ระดับ ป.1-3
  4. เกม 24 ระดับ ป.4-6
  5. ซูโดกุ ระดับ ป.1-3
  6. ซูโดกุ ระดับ ป.4-6

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 13 รายการ

  1. การแข่งขัน ถอดรหัสภาษาไทย ระดับ ป.1-3
  2. การแข่งขัน ถอดรหัสภาษาไทย ระดับ ป.4-6
  3. การแข่งขัน ถอดรหัสภาษาไทย ระดับ ม.1-3
  4. การแข่งขัน การวาดภาพจากวรรณคดี ระดับ ป.1-3
  5. การแข่งขัน การวาดภาพจากวรรณคดี ระดับ ป.4-6
  6. การแข่งขัน การวาดภาพจากวรรณคดี ระดับ ม.1-3
  7. การแข่งขัน อ่านทำนองเสนาะ ระดับ ป.1-3
  8. การแข่งขัน อ่านทำนองเสนาะ ระดับ ป.4-6
  9. การแข่งขัน อ่านทำนองเสนาะ ระดับ ม.1-3
  10. การแข่งขัน แต่งคำประพันธ์ ระดับ ป.1-3
  11. การแข่งขัน แต่งคำประพันธ์ ระดับ ป.4-6
  12. การแข่งขัน แต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.1-3
  13. กิจกรรมประกวดดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 (เฉพาะภายใน)

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ

  1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป. 1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
  2. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ป. 1-6 (ทีมละ 3 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
  3. การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดิน ระดับ ป.1-3 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
  4. การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินนาน ระดับ ป.4-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
  5. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ (รุ่นทั่วไป) (ทีมละ 3 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ และ จีน) จำนวน 7 รายการ

  1. กิจกรรมการแข่งขัน Pictures Dictation ระดับ ป.4-6 และ ระดับ ม.1-3
  2. กิจกรรมการแข่งขันสะกดคาศัพท์ (Spelling Bee) ระดับ ป.4-6 และ ระดับ ม.1-3
  3. กิจกรรมการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ (Speech Contest) ระดับ ป.4-6 และ ระดับ ม.1-3
  4. กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ป.4-6 และ ระดับ ม.1-3
  5. กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีนกลาง (Story Telling) ระดับ ป.4-6 และ ระดับ ม.1-3
  6. กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงจีนกลาง ระดับ ป.4-6 และ ระดับ ม.1-3
  7. กิจกรรมการแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน เรื่อง 我的学校 (โรงเรียนของฉัน) ระดับ ป.4-6 และ ระดับ ม.1-3

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ จำนวน 6 รายการ

  1. การประกวดแข่งขันวาดภาพระดับชั้น ป.1-3
  2. การประกวดแข่งขันวาดภาพระดับชั้น ป.4-6
  3. การประกวดแข่งขันวาดภาพระดับชั้น ม.1-3
  4. การประกวดแข่งขันวาดภาพระดับชั้น ม.4-6
  5. การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ป.1-3 (ไม่แบ่งชายหญิง)
  6. การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ป.4-6 (ไม่แบ่งชายหญิง)

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 รายการ

 1. การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับ ม.1-3 (เฉพาะภายใน)


กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา จำนวน 1 รายการ

 1. การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย

ระเบียบการแข่งขัน

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

1.1. ต้องเป็นนักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา

1.2. ต้องไม่เกิดก่อนปี พ.ศ.2551

1.3. แต่ละทีมส่งรายชื่อได้ไม่เกิน 12 คน

2. หลักฐานการรับสมัคร

2.1. รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 รูป (สำหรับติดแผงรูป)

2.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักกีฬา

2.3. ใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ปพ.7)