วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนมาตรฐาน สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจคุณธรรม

น้อมนำศาสตร์พระราชา เทคโนโลยีก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล”

อัตลักษณ์

“ยกมือไหว้ ง่ายและดีมีคุณค่า ส่อแววว่าอ่อนน้อม พร้อมดีได้

จะสอนเสริมเติมต่อ ก็ง่ายดาย ยกมือไหว้ ยิ้มให้กันทุกวันเอย”

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้รักความเป็นไทย และมีคุณภาพเป็นพลโลก

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัย

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนรักความเป็นไทย และมีคุณภาพเป็นพลโลก

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการทันสมัย

4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

5. ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์

  • กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียน

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม

3. ส่งเสริมผู้เรียนให้สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา

4. ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยี ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์

6. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยผู้เรียน

7. ปลูกฝังให้ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจิตสาธารณะ

8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และทำงานอย่างเป็นระบบ

  • กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม

2. พัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี

4. ส่งเสริมให้ครูทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

5. พัฒนาครูให้สร้างแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ตลอดเวลา

  • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

2. สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

3. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4. ปรับภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  • กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี

1. ปรับโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วทั้งโรงเรียนอย่างมีเสถียรภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

1. พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย