ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

1. นายตี๋ ซุ่นพัง ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2454 - 2466

2. นายสงวน แจ่มสุนทร ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2466 - 2468

3. นายสอาด ยิ้มกลีบ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2468 - 2475

4. นายสวัสดิ์ ยิ้มอ่อน ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2475 - 2480

5. นายทรงยศ พงษ์พรต ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2480 - 2487

6. นายประสงค์ มฤคทัต ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2487 - 2488

7. นายเอื้อ อินทรตั้ง ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2488 - 2491

8. นายเสงี่ยม เอี่ยมธรรม ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2491 - 2506

9. นายนิวัต พรหมศร ดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2506 - 3 พฤษภาคม 2526

10. นายไพบูลย์ นิลพิบูลย์ ดำรงตำแหน่ง 3 พฤษภาคม 2526 - 18 มกราคม 2530

11. นายธวัชชัย ไพรั้ง (รักษาการ) ดำรงตำแหน่ง 18 มกราคม 2530 - 15 มิถุนายน 2530

12. นายระเด่น พานทอง ดำรงตำแหน่ง 15 มิถุนายน 2530 - 30 กันยายน 2536

13. นายสุวัฒน์ ลีวุฒินันท์ ดำรงตำแหน่ง 14 พฤศจิกายน 2536 - 5 กุมภาพันธ์ 2544

14. นายปรีชา ทานะมัย ดำรงตำแหน่ง 5 กุมภาพันธ์ 2544 - 8 พฤศจิกายน 2549

15. นายสมกิตติ์ คำประกอบ ดำรงตำแหน่ง 8 พฤศจิกายน 2549 - 25 มกราคม 2553

16. นายวีรชัย ทิวากรสกุล (รักษาการ) ดำรงตำแหน่ง 26 มกราคม 2553 - 17 กรกฎาคม 2553

17. นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม ดำรงตำแหน่ง 18 กรกฎาคม 2553 – 14 พฤศจิกายน 2560

18. นายชาญชัย ชนิดสะ ดำรงตำแหน่ง 15 พฤศจิกายน 2560 – 15 ตุลาคม 2563

19. นางสาวรัชฎาพร สุดเสมา (รักษาการ) ดำรงตำแหน่ง 22 ตุลาคม 2563 – 24 กันยายน 2564

20. นายพงษ์เทพ เจริญไทย ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน

ผู้บริหารคนปัจจุบัน

นายพงษ์เทพ เจริญไทย

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

  • ชื่อ - สกุล : นายพงษ์เทพ เจริญไทย

  • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

  • สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์

  • เบอร์โทรศัพท์ : 081-379-5319

  • อีเมล์ : pongthap19@ct.ac.th

  • FB: นายพงษ์เทพ เจริญไทย