คติพจน์/สัญลักษณ์

คติพจน์/สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน

ช.ท.

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า - แดง

สีฟ้า หมายถึง ความสง่างาม สดใส แสดงถึงความก้าวหน้าสูงสุดของชีวิต

สีแดง หมายถึง พลังความรักอันยิ่งใหญ่ ความสามัคคีในหมู่คณะ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นชุมแสง

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นจริยธรรม

ปรัชญาของโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี