คณะผู้บริหารโรงเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

นายชาญชัย ชนิดสะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

นายนิวัฒน์ วิทยารักษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุํมบริหารบุคคล

นางสาวศิริวรรณ ไขํหิน

รักษาการณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุํมบริหารทั่วไป

นายวิจิตร จินตนา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุํมบริหารวิชาการ

นางกัลยา กอกชัยยา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุํมบริหารงบประมาณ