คณะผู้บริหารโรงเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

นายชาญชัย ชนิดสะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

นายยุทธนา แย้มแสง

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุํมบริหารบุคคล

นางสาวศิริวรรณ ไขํหิน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุํมบริหารทั่วไป

นายวิจิตร จินตนา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุํมบริหารวิชาการ

นางกัลยา กอกชัยยา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุํมบริหารงบประมาณ