คณะผู้บริหารโรงเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

นายพงษ์เทพ เจริญไทย

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

นางสาวจรัมพร พรมพิทักษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกลุํมบริหารบุคคล

นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

นายเกรียงศักดิ์ ฤทธิ์คง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
กลุ่มบริหาร
วิชาการ

นางสาวรัชฎาพร สุดเสมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายพิษณุ ทับวงษ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุํมบริหารบุคคล

นางสาวศิริวรรณ ไขํหิน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุํมบริหารทั่วไป

นายวิจิตร จินตนา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุํมบริหารวิชาการ

นางกัลยา กอกชัยยา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุํมบริหารงบประมาณ