คณะผู้บริหารโรงเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

นายพงษ์เทพ เจริญไทย

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

นางสาวจรัมพร พรมพิทักษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกลุ่มบริหารบุคคล

นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

นายเกรียงศักดิ์ ฤทธิ์คง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
กลุ่มบริหาร
วิชาการ

นางสาวรัชฎาพร สุดเสมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นายพิษณุ ทับวงษ์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุํมบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวศิริวรรณ ไขํหิน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุํมบริหารทั่วไป

นายวิจิตร จินตนา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุํมบริหารวิชาการ

นางปิลันธนา พรธาดาวิทย์

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุํมบริหารงบประมาณและบุคคล