คณะกรรมการสถานศึกษา

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

ประจำปี 2561-2563

กำลังปรับปรุง

14. นายวิจิตร จินตนา ผู้แทนครู กรรมการ

15. นายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้บริหารโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ