คณะกรรมการสถานศึกษา

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

ประจำปี 2557-2560

1. นายระเด่น พานทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการฯ

2. นายวราพงษ์ พัวพรพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานคณะกรรมการฯ

3. นางวิลาสินี อึ๊งจุติวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

4. นางสาวศรวนีย์ ปอพานิชกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

5. นายสิทธิชััย ภากรธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

6. นายปรีชา รัตนพงศ์ผาสุก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

7. นางจงกลนี พันธุ์เลือดไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

8. พระมหาออน พุทธธมฺโม ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ

9. พระมหารวี มนูญโญ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ

10. นายสนอง จันทร์ดวง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

11. นางอัญภัทร อธิปปฏิเวช ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ

12. ดาบตำรวจชัชวาล สังฆารมย์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ

13. นายฤทธิชัย เหลืองหิรัญ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

14. นายวิจิตร จินตนา ผู้แทนครู กรรมการ

15. นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้บริหารโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ