ข้อมูลปัจจุบัน

โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอชุมแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

  • โรงเรียนมาตรฐานสากล

  • โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ข้อมูลบุคคลากร

ที่มา : https://sesa.obec.go.th/