กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายกานน เลื่อนสกุล

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

น.ส.รินรดา ประเสริฐดี

ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายวิจิตร จินตนา

ครู คศ.3

น.ส.จรัมพร พรมพิทักษ์

ครู คศ.3

นายนภัสกรณ์ จิตรเกษม

ครู คศ.1

น.ส.จิรายุ คงดี

ครู คศ.1

น.ส.ชัญญา จันทพาท

ครูผู้ช่วย

นายพีรพล แสงทอง

ครูผู้ช่วย

น.ส.สิริภรณ์ คำพาลี

ครูผู้ช่วย

น.ส.อารีรัตน์ เอี่ยมสอาด

ครูผู้ช่วย

นายพุฒิพันธุ์ พิศเพ็ง

ครูผู้ช่วย

นายรณชัย ยุติธรรม

ครูอัตราจ้าง