กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายกานน เลื่อนสกุล

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายนภัสกรณ์ จิตรเกษม

ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายวิจิตร จินตนา

ครู คศ.3

นางปิยรัตน์ รัตนศักดิ์ภักดี

ครู คศ.3

น.ส.จรัมพร พรมพิทักษ์

ครู คศ.2

น.ส.กัณนิกา จินะตา

ครู คศ.1

น.ส.กลมทิพย์ สถิตย์พงษ์

ครู คศ.1

น.ส.จิรายุ คงดี

ครูผู้ช่วย

น.ส.รินรดา ประเสริฐดี

ครูผู้ช่วย

น.ส.ชัญญา จันทพาท

ครูผู้ช่วย

นายพีรพล แสงทอง

ครูผู้ช่วย

นายรณชัย ยุติธรรม

ครูอัตราจ้าง