กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ คลิกที่นี่

นางกษมาวดี กวางแก้ว

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นายพีระพงษ์ แสงไชย

ครู คศ.2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสุทิน หาญลำยวง

ครู ศศ.3

นายสมเจตน์ พิกุลทอง

ครู คศ.3

นายมาโนชญ์ ทรัพย์สิน

ครู คศ.3(2)

นายยุทธนา แย้มแสง

ครู คศ.1

น.ส.สุพัตรา จันทร์น้อย

ครู คศ.1

นายพิสิฐ ชำนาญเขตกรณ์

ครู คศ.1

นายธนาสิทธิ์ บุญเสือ

ครู คศ.1

นายสนั่น กระต่ายทอง

ครู คศ.1

นายกฤษฎา หันสันเทียะ

ครูผู้ช่วย