กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางประทุม ด้วงทอง

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นายพรเทพ ไม้เรียง

ครู คศ.3

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางอารีย์ มาศขาว

ครู คศ.3

นายศิรศักดิ์ ชูสิงห์

ครู คศ.3

นายจักรี บุสดี

ครู คศ.2

น.ส.จิราภรณ์ รุ่งรัตน์

ครู คศ.1

น.ส.ปวีณา จันทร์เพียร

ครู คศ.1

น.ส.สุรีรัตน์ สุขคลาย

ครู คศ.1 (จิตวิทยา)