กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางประทุม ด้วงทอง

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายศิรศักดิ์ ชูสิงห์

ครู คศ.2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายประโลม กลัดทอง

ครู คศ.3

นางอารีย์ มาศขาว

ครู คศ.3

นายจักรี บุสดี

ครู คศ.2

นายพรเทพ ไม้เรียง

ครู คศ.2

น.ส.จิราภรณ์ รุ่งรัตน์

ครูผู้ช่วย

น.ส.ปวีณา จันทร์เพียร

ครูผู้ช่วย

น.ส.วชิราภรณ์ รังคเสนี

ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)

น.ส.สุรีรัตน์ สุขคลาย

ครูผู้ช่วย (จิตวิทยา)

นายเอกรัตน์ โอปัน

พนักงานราชการ

นายพงษ์ศิริ กล่อมดี

ครูอัตราจ้าง