กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

น.ส.สุภาพร สิงห์เดช

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางปองฤทัย กลิ่นนิ่มนวล

ครู คศ.3

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวอนงค์ ปลั่งสุวรรณ

ครูทรงคุณค่า

นางชุติมา หาญลำยวง

ครู คศ.3

นางเฉลิมรัตน์ ฮิรากาว่า

ครู คศ.2

นายอรรถพล เชื้ออภัย

ครู คศ.2

นางศิริวรรณ ทัพทวี

ครู คศ.2

นางสุณีรัตน์ โฉมยงค์

ครู คศ.2

นางสุภาวดี คำเมือง

ครู คศ.2

น.ส.สุกัญญา นิ่มพันธุ์

ครู คศ.1

นายพิษณุ ทับวงษ์

ครู คศ.1

นายอดิศร คงเอม

ครู คศ.1

นายพงษ์เทพ ศรีดาว

ครูผู้ช่วย

น.ส.ณัฏยา ลิ้มวัฒนา

ครูผู้ช่วย

น.ส.วาราตรี วนาภานุเบศ

ครูผู้ช่วย

น.ส.ปาริฉัตร สินทรัพย์ไพบูลย์

ครูผู้ช่วย