กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(หมวดวิทยาศาสตร์)

น.ส.สุภาพร สิงห์เดช

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นายอดิศร คงเอม

ครู คศ.2

นางสาวอนงค์ ปลั่งสุวรรณ

ครูทรงคุณค่า

นางชุติมา หาญลำยวง

ครู คศ.3

นางปองฤทัย กลิ่นนิ่มนวล

ครู คศ.3


น.ส.สุกัญญา นิ่มพันธุ์

ครู คศ.3

นางสุณีรัตน์ โฉมยงค์

ครู คศ.3

นางศิริวรรณ ทัพทวี

ครู คศ.3

นางสุภาวดี คำเมือง

ครู คศ.3

นางเฉลิมรัตน์ ฮิรากาว่า

ครู คศ.3

นายพิษณุ ทับวงษ์

ครู คศ.2

นายอรรถพล เชื้ออภัย

ครู คศ.2

นายพงษ์เทพ ศรีดาว

ครู คศ.1

น.ส.ณัฏยา ลิ้มวัฒนา

ครู คศ.1

น.ส.วาราตรี วนาภานุเบศ

ครู คศ.1

น.ส.ปาริฉัตร สินทรัพย์ไพบูลย์

ครู คศ.1

น.ส.ศิริวรรณ จั่นทับ

ครูผู้ช่วย