กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ว่าที่ ร.ต.หญิง วารุณี บุญชู

ครู คศ.3(2)

นายวันชัย แย้มจันทร์ฉาย

ครู คศ.3

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายธีรชัย อ้นอารี

ครู คศ.3

นางฉวีวรรณ ผิวผ่อง

ครู คศ.3

นางอัญชลี สงทอง

ครู คศ.3(2)

นางถวิล นุชดารา

ครู คศ.2

น.ส.พันธณพัฒน์ วัฒนมงคล

ครู คศ.2

นางนฤมล นพเก้า

ครู คศ.2

นางสาวทิพวรรณ อยู่พุ่ม

ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญนภา สุทธวงค์

ครู คศ.1

นางสาวชลดา ยอดอ่วม

ครูผู้ช่วย