กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางฉวีวรรณ ผิวผ่อง

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นางสาวชลดา ยอดอ่วม

ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายธีรชัย อ้นอารี

ครู คศ.3

นายวันชัย แย้มจันทร์ฉาย

ครู คศ.3


ว่าที่ ร.ต.หญิง วารุณี บุญชู

ครู คศ.3

นางอัญชลี สงทอง

ครู คศ.3(2)

นางถวิล นุชดารา

ครู คศ.2

น.ส.พันธนพัฒน์ วัฒนมงคล

ครู คศ.2

นางนฤมล นพเก้า

ครู คศ.2

นางสาวทิพวรรณ อยู่พุ่ม

ครู คศ.2

น.ส.วชิราภรณ์ รังคเสนี

ครู คศ.1 (บรรณารักษ์)

นางสาวเพ็ญนภา สุทธวงค์

ครู คศ.1