กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอดิเรก ทองศรี

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางวารุณี โกสีย์ไกรนิมล

ครู คศ.3

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.ระพีพัฒน์ เอี่ยมวัฒนานันท์

ครู คศ.3

นางเตือนใจ ทองศรี

ครู คศ.3

น.ส.ณิชากลม บุญเทเวศร์

ครู คศ.3

นางนัฎฐา พรมพิทักษ์

ครู คศ.3

น.ส.ศยามล โพธิ์หลวง

ครู คศ.3

นางมนฤดี สุวรรณรังษี

ครู คศ.3(2)

น.ส.ทรัพย์สมบูรณ์ ประกายสกุล

ครู คศ.2

น.ส.รัตติยา พวงมาลี

ครู คศ.1

นางนิตยา พลไพรินทร์

ครู คศ.1

นายพิพัฒน์ วานิชกูล

ครู คศ.1

น.ส.วรรณิษา อินทร์เพ็ง

ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุดารัตน์ แก้วเทศ

ครูผู้ช่วย

นางสาวรุจิรา เทียบสา

ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชญา หงิมเพ็ง

ครูผู้ช่วย

นางศรีเรือน ทรัพย์ประเสริฐ

ครูอัตราจ้าง

น.ส.จิรารัตน์ จันทัน

ครูอัตราจ้าง

Mr. Reiner Gerads

Mr. Alexander