กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอดิเรก ทองศรี

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นางวารุณี โกสีย์ไกรนิมล

ครู คศ.3

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.ระพีพัฒน์ เอี่ยมวัฒนานันท์

ครู คศ.3

นางเตือนใจ ทองศรี

ครู คศ.3

น.ส.ณิชากมล บุญเทเวศร์

ครู คศ.3

นางนัฎฐา พรมพิทักษ์

ครู คศ.3

น.ส.ศยามล โพธิ์หลวง

ครู คศ.3

นางมนฤดี สุวรรณรังษี

ครู คศ.3(2)

น.ส.ทรัพย์สมบูรณ์ ประกายสกุล

ครู คศ.2

น.ส.รัตติยา พวงมาลี

ครู คศ.2

นางนิตยา พลไพรินทร์

ครู คศ.2

นายพิพัฒน์ วานิชกูล

ครู คศ.2

นางวรรณิษา อินทร์เพ็ญ

ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุดารัตน์ แก้วเทศ

ครู คศ.1

นางสาวรุจิรา เทียบสา

ครู คศ.1

นางสาวพิชญา หงิมเพ็ง

ครูผู้ช่วย

นางศรีเรือน ทรัพย์ประเสริฐ

ครูอัตราจ้าง

น.ส.บุรัสกร นิตยานนท์

ครูอัตราจ้าง

Mr. Ryan Martin

Mr. Aliaksandr Baidun