หมวดพาณิชยกรรม

บุคลากรหมวดพาณิชยกรรม

นายชรัมภ์ เณรยิ้ม

ครู คศ.1

หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม

น.ส.มณี ธีระบุญยะ

ครู คศ.2

รองหัวหน้าหมวดฯ

นางกัลยา กอกชัยยา

ครู คศ.3(2)

นางเพ็ชร์รุ่ง เกียรตินวพงษ์

ครู คศ.3(2)

นางวิไลวรรณ แสงประสิทธิ์

ครู คศ.3(2)

นางอรนุช สุเพ็ญภาค

ครู คศ.3

นางทิตยา มั่นมาตร

พนักงานราชการ

นายกฤษดา พิมชะนะ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัตนาวดี จันทร

ครูอัตราจ้าง