กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอมรรัตน์ เปลี่ยนพัด

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายชูศักดิ์ จันทร์ดวงโต

ครู คศ.2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางนิตยา จินตนา

ครู คศ.3

นางยุพิน วิเศษพานิช

ครู คศ.3

นางอัมภรณ์ ดอนเวียงจันทร์

ครู คศ.3

นางสาวนงนุช อินทรโคกสูง

ครู คศ.3

นางรุจนาถ ฝึกใจดี

ครู คศ.3(2)

นายพุทธรักษ์ แพงไตร

ครู คศ.2

นายนฤนาท ดาโสม

ครู คศ.2

นางสาวอรวรรณ มั่นศรี

ครู คศ.2

นางเสาวภาคย์ สนจุ้ย

ครู คศ.2

นางนิภา จันทร์ดวงโต

ครู คศ.2

นางสาวอนุสรา เรือนอ่อน

ครู คศ.2

นายสกล ประจงจิตร

ครูผู้ช่วย

นางสาวรัศมี ใจบุญลือ

ครูผู้ช่วย