กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอมรรัตน์ เปลี่ยนพัด

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายเจริญพงษ์ ชัยเด่น

ครู คศ.2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางศศิธร จำเนียรผล

ครู คศ.3

นางยุพิน วิหคโต

ครู คศ.3

นางนิตยา จินตนา

ครู คศ.3

นางรุจนาถ ฝึกใจดี

ครู คศ.3(2)

นายชูศักดิ์ จันทร์ดวงโต

ครู คศ.2

นายพุทธรักษ์ แพงไตร

ครู คศ.2

นายนฤนาท ดาโสม

ครู คศ.2

นางเสาวภาคย์ สนจุ้ย

ครู คศ.2

นางสาวนงนุช อินทรโกสูง

ครู คศ.2

นางสาวอนุสรา เรือนอ่อน

ครู คศ.1

นางนิภา จันทร์ดวงโต

ครู คศ.1

นางสาวอรวรรณ มั่นศรี

ครู คศ.1