กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุวิมล พิกุลทอง

ครู คศ.3 (ธุรกิจ)

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

นางสาวปัทมา ปิ่นเทพ

ครู คศ.1 (เกษตรกรรม)

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวแสงอรุณ ไข่หิน

ครู คศ.3 (คหกรรม)

นางสาวศิริวรรณ ไข่หิน

ครู คศ.3 (คหกรรม)