กลุ่มบริหารวิชาการ

นายเกรียงศักดิ์ ฤทธิ์คง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายวิจิตร จินตนา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางจุฑารัตน์ เต็มภู

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวกมลวรรณ เรืองเดช

ครูพี่เลี้ยง LD

นางสาวมณยา ศักดี
(เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)

เอกสารงานวิชาการ