กลุ่มบริหารวิชาการ

นายเกรียงศักดิ์ ฤทธิ์คง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวสุภาพร สิงห์เดช

หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

นางจุฑารัตน์  เต็มภู

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวกมลวรรณ  เรืองเดช

ครูพี่เลี้ยง LD