กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวกมลวรรณ เรืองเดช

ครูพี่เลี้ยง LD

นางจุฑารัตน์ เต็มภู

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ