กลุ่มบริหารบุคคล

งานต่างๆ

นายนิวัฒน์ วิทยารักษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารบุคคล

นางสาวจิรภา เย็นจุระ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล