กลุ่มบริหารทั่วไป

งานต่างๆ

นางสาวศิริวรรณ ไข่หิน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางพรทิพย์ มัชฌิมา

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป