กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวศิริวรรณ ไข่หิน

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางพรทิพย์ มัชฌิมา

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

เอกสารกลุ่มบริหารงานทั่วไป