กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวศิริวรรณ ไข่หิน

หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

นางพรทิพย์  มัชฌิมา

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

เอกสารกลุ่มบริหารงานทั่วไป