กลุ่มบริหารทั่วไป

งานต่างๆ

นางสาวศิริวรรณ ไข่หิน

รักษาการณ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางพรทิพย์ มัชฌิมา

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นายวีรศักดิ์ จันทสุทธิบวร

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา