กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวรัชฎาพร สุดเสมา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางกัลยา กอกชัยยา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวสุคนธ์จิต เสือเจริญ

เจ้าหน้าที่งานธุรการ