กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางกัลยา กอกชัยยา

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวสุคนธ์จิต เสือเจริญ

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นางสาววรางคณา สิงห์เดช

เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ