ประกาศโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ >>>จัดการเรียนการสอนแบบ On-line

On-Demand และ On-Hand ต่อระหว่างวันที่ 12 - 30 ก.ค.64

และจะเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 2 ส.ค64 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย