ประกาศโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ >>>จัดการเรียนการสอนแบบ On-line

On-Demand และ On-Hand ต่อ ตั้งแต่ 2 ส.ค.64 เป็นต้นไป

จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย