นิทรรศการวิชาการ

ชนูทิศวิชาการ "สืบสานความเป็นไทย เทิดไท้จอมราชันย์"

ประจำปีการศึกษา 2561

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ 23 ม.ค. 62

ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค.2562 ::: ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ม.ค.2562 เวลา 09.20 น.

กิจกรรมแข่งขัน คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

  1. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-3 แข่งขันที่ห้อง 125 อาคาร 1 สมัครที่นี่
  2. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับ ป.4-6 แข่งขันที่ห้อง 125 อาคาร 1 สมัครที่นี่
  3. ROV e-Sport Chanutid Championship ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา แข่งขันที่หอประชุมแสงประสานใจ สมัครที่นี่ เฉพาะโรงเรียนภายนอก

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์

การแข่งขันเป็น 3 ระดับดังนี้ (ประเภทเดี่ยว : ระดับไม่เกิน 3 คนของแต่ละรายการ )

  1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
  2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
 • สมัครเข้าแข่งขัน สมัครที่นี่
 • เกณฑ์การแข่งขันคณิตศาสตร์
 • ประกาศผลการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • ประกาศผลการแข่งขัน
 • ผู้ประสานงาน นายเจริญพงษ์ ชัยเด่น โทร.081-5328712

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  1. การแข่งขัน ถอดรหัสภาษาไทย ระดับประถมศึกษา (ป.4-6)
  2. การแข่งขัน ถอดรหัสภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 รวมขยายโอกาส)
  3. การแข่งขัน อ่านทำนองเสนาะ ระดับประถมศึกษา (ป.4-6)
  4. การแข่งขัน อ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 รวมขยายโอกาส)
  5. กิจกรรมประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา (ป.4-6)
  6. กิจกรรมประกวดคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 รวมขยายโอกาส)
  7. กิจกรรมประกวดแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสี่ ระดับประถม (ป.4-ุ6)
  8. กิจกรรมประกวดแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสี่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 รวมขยายโอกาส)
  9. กิจกรรมประกวดแต่งคำประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11 ระดับประถม (ป.4-ุ6)
  10. กจกรรมประกวดแต่งคำประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11 ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-6)
  11. กิจกรรมประกวดดนตรีโฟล์คซอง "ดนตรีเพื่อชีวิต" ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-6)
 • สมัครเข้าแข่งขัน สมัครที่นี่
 • เกณฑ์การแข่งขัน
 • ประกาศผลการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • ประกาศผลการแข่งขัน
 • ผู้ประสานงาน .............................................. โทร..........................................

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

  1. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ป. 1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
  2. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ป. 1-6 (ทีมละ 3 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
  3. การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินนาน ระดับ ป.1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
  4. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ (รุ่นทั่วไป) (ทีมละ 3 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
 • สมัครเข้าแข่งขัน สมัครที่นี่
 • เกณฑ์การแข่งขัน
 • ประกาศผลการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • ประกาศผลการแข่งขัน
 • ผู้ประสานงาน นางสาวสุภาพร สิงห์เดช โทร.089-8585745

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ และ จีน)

  1. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Quiz ระดับ ประถม (ทีมละ 2 คน โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม)
  2. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Quiz ระดับ มัธยมตอนต้น (ทีมละ 2 คน โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม)
  3. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story telling ระดับ ประถม (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน)
  4. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story telling ระดับ มัธยมต้น (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน)
  5. การแข่งขันสะกดคำศัพท์ Spelling Bee ระดับ ประถม (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน)
  6. การแข่งขันสะกดคำศัพท์ Spelling Bee ระดับ มัธยมต้น (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน)
  7. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ Speech Contest ระดับ ประถม (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน)
  8. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ Speech Contest ระดับ มัธยมต้น (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน)
  9. การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีนกลาง Story telling ระดับ ประถม (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน)
  10. การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีนกลาง Story telling ระดับ มัธยมต้น (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน)
  11. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน Speech Contest ระดับ ประถม (ทีมละ 2 คน โรงเรียนละไม่เกิน 3 ทีม)
  12. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน Speech Contest ระดับ มัธยมต้น (ทีมละ 2 คน โรงเรียนละไม่เกิน 3 ทีม)
  13. การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีนกลาง Singing Contest ระดับ ประถม (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน)
  14. การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีนกลาง Singing Contest ระดับ มัธยมต้น (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน)
  15. การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ด้วยดินสอ ระดับ ประถม (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน)
  16. การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ด้วยดินสอ ระดับ มัธยมต้น (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน)

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

  1. การประกวดแข่งขันวาดภาพระดับชั้น ป.1-3 (ไม่เกิน 10 คนต่อหนึ่งโรงเรียน)
  2. การประกวดแข่งขันวาดภาพระดับชั้น ป.4-6 (ไม่เกิน 10 คนต่อหนึ่งโรงเรียน)
  3. การประกวดแข่งขันวาดภาพระดับชั้น ม.1-3 (ไม่เกิน 10 คนต่อหนึ่งโรงเรียน)
  4. การประกวดแข่งขันวาดภาพระดับชั้น ม.4-6 (ไม่เกิน 10 คนต่อหนึ่งโรงเรียน)
 • สมัครแข่งขัน สมัครที่นี่
 • เกณฑ์การแข่งขัน
 • ประกาศผลการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • ประกาศผลการแข่งขัน
 • ผู้ประสานงาน นางสาวจิราภรณ์ รุ่งรัตน์ โทร.080-0287394