นิทรรศการวิชาการ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 22 ม.ค. 61

ประกาศ ณ วันที่ 6 ม.ค.2561 ::: ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ม.ค.2561 เวลา 11.00 น.

กิจกรรมแข่งขัน คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ แข่งขันที่ห้อง 125 อาคาร 1

  1. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-3
  2. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับ ป.4-6
  3. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับ ป.4-6 และ ม.1-3 ยกเลิกการแข่งขัน

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-6 และ ม.1-3 ยกเลิกการแข่งขัน

 • ใบสมัครออนไลน์ (โปรดศึกษาเกณฑ์การแข่งขัน เพื่อดูจำนวนทีม และจำนวนของผู้เข้าแข่งขันก่อน กรอกข้อมูลใบสมัคร)
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร ให้ใช้วิธีกรอกใบสมัครออนไลน์ใหม่ อีกครั้ง
 • เกณฑ์การแข่งขันคอมพิวเตอร์
 • ประกาศผลการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • ประกาศผลการแข่งขัน
 • ผู้ประสานงาน นายพีรวัส ทรัพย์ประมวล โทร. 087-1969624

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ : อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์

การแข่งขันเป็น 3 ระดับดังนี้ (ประเภทเดี่ยว : ระดับไม่เกิน 3 คนของแต่ละรายการ )

  1. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
  2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
  3. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 • ใบสมัครออนไลน์ (โปรดศึกษาเกณฑ์การแข่งขัน เพื่อดูจำนวนทีม และจำนวนของผู้เข้าแข่งขันก่อน กรอกข้อมูลใบสมัคร)
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร ให้ใช้วิธีกรอกใบสมัครออนไลน์ใหม่ อีกครั้ง
 • เกณฑ์การแข่งขันคณิตศาสตร์
 • ประกาศผลการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • ประกาศผลการแข่งขัน
 • ผู้ประสานงาน นายเจริญพงษ์ ชัยเด่น โทร.081-5328712

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  1. การแข่งขัน ถอดรหัสภาษาไทย ระดับประถมศึกษา (ป.4-6)
  2. การแข่งขัน ถอดรหัสภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 รวมขยายโอกาส)
  3. การแข่งขัน อ่านทำนองเสนาะ ระดับประถมศึกษา (ป.4-6)
  4. การแข่งขัน อ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 รวมขยายโอกาส)
  5. การแข่งขัน คำคม ระดับประถมศึกษา (ป.4-6)
  6. การแข่งขัน คำคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 รวมขยายโอกาส)
  7. กิจกรรมประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา (ป.4-6)
  8. กิจกรรมประกวดคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 รวมขยายโอกาส)
  9. กิจกรรมประกวดแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสี่ ระดับประถม (ป.4-ุ6)
  10. กิจกรรมประกวดแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสี่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3 รวมขยายโอกาส)
  11. กิจกรรมประกวดดนตรีโฟล์คซอง "ดนตรีเพื่อชีวิต" ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)
  12. กิจกรรมประกวดดนตรีโฟล์คซอง "ดนตรีเพื่อชีวิต" ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-6)
 • ใบสมัครออนไลน์ (โปรดศึกษาเกณฑ์การแข่งขัน เพื่อดูจำนวนทีม และจำนวนของผู้เข้าแข่งขันก่อน กรอกข้อมูลใบสมัคร)
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร ให้ใช้วิธีกรอกใบสมัครออนไลน์ใหม่ อีกครั้ง
 • เกณฑ์การแข่งขัน
 • ประกาศผลการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • ประกาศผลการแข่งขัน
 • ผู้ประสานงาน นางฉวีวรรณ ผิวผ่อง โทร.086-9302282

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

  1. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ป. 1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
  2. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ป. 1-6 (ทีมละ 3 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
  3. การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทบินนาน ระดับ ป.1-6 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
  4. การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ระดับ ม. 1-3 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
  5. การแข่งขันเครื่องบิน 3D ประเภทบินนาน ระดับ ม.1-3 (ทีมละ 2 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
  6. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ (รุ่นทั่วไป) (ทีมละ 3 คน ครูผู้ควบคุม 2 คน)
 • ใบสมัครออนไลน์ (โปรดศึกษาเกณฑ์การแข่งขัน เพื่อดูจำนวนทีม และจำนวนของผู้เข้าแข่งขันก่อน กรอกข้อมูลใบสมัคร)
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร ให้ใช้วิธีกรอกใบสมัครออนไลน์ใหม่ อีกครั้ง
 • เกณฑ์การแข่งขัน
 • ประกาศผลการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • ประกาศผลการแข่งขัน
 • ผู้ประสานงาน นางสาวสุภาพร สิงห์เดช โทร.089-8585745

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ และ จีน)

  1. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Quiz ระดับ ประถม (ทีมละ 2 คน โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม)
  2. การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ English Quiz ระดับ มัธยมตอนต้น (ทีมละ 2 คน โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม)
  3. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story telling ระดับ ประถม (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน)
  4. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story telling ระดับ มัธยมต้น (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน)
  5. การแข่งขันสะกดคำศัพท์ Spelling Bee ระดับ ประถม (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน)
  6. การแข่งขันสะกดคำศัพท์ Spelling Bee ระดับ มัธยมต้น (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน)
  7. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ Speech Contest ระดับ ประถม (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน)
  8. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ Speech Contest ระดับ มัธยมต้น (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน)
  9. การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีนกลาง Story telling ระดับ ประถม (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน)
  10. การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีนกลาง Story telling ระดับ มัธยมต้น (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน)
  11. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน Speech Contest ระดับ ประถม (ทีมละ 2 คน โรงเรียนละไม่เกิน 3 ทีม)
  12. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน Speech Contest ระดับ มัธยมต้น (ทีมละ 2 คน โรงเรียนละไม่เกิน 3 ทีม)
  13. การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีนกลาง Singing Contest ระดับ ประถม (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน)
  14. การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีนกลาง Singing Contest ระดับ มัธยมต้น (ประเภทเดี่ยว โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน)
 • ใบสมัครออนไลน์ (โปรดศึกษาเกณฑ์การแข่งขัน เพื่อดูจำนวนทีม และจำนวนของผู้เข้าแข่งขันก่อน กรอกข้อมูลใบสมัคร)
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร ให้ใช้วิธีกรอกใบสมัครออนไลน์ใหม่ อีกครั้ง
 • เกณฑ์การแข่งขัน
 • ประกาศผลการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • ประกาศผลการแข่งขัน
 • ผู้ประสานงาน นางนิตยา พลไพรินทร์ โทร.089-2716109

กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

  1. การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1-6 (8-10 คน โรงเรียนละ 1 ทีม)
  2. การประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ม.1-3 (8-10 คน โรงเรียนละ 1 ทีม)
  3. การประกวดแข่งขันวาดภาพระดับชั้น ป.1-3 (ไม่เกิน 10 คนต่อหนึ่งโรงเรียน)
  4. การประกวดแข่งขันวาดภาพระดับชั้น ป.4-6 (ไม่เกิน 10 คนต่อหนึ่งโรงเรียน)
  5. การประกวดแข่งขันวาดภาพระดับชั้น ม.1-3 (ไม่เกิน 10 คนต่อหนึ่งโรงเรียน)
  6. การประกวดแข่งขันวาดภาพระดับชั้น ม.4-6 (ไม่เกิน 10 คนต่อหนึ่งโรงเรียน)
  7. การประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งไทยระดับชั้น ป.1 -3 (ไม่เกิน 2คนต่อหนึ่งโรงเรียน)
  8. การประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งไทยระดับชั้น ป. 4-6 (ไม่เกิน 2คนต่อหนึ่งโรงเรียน)
  9. การประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งไทยระดับชั้น ม.1-3 (ไม่เกิน 2คนต่อหนึ่งโรงเรียน)
 • ใบสมัครออนไลน์ (โปรดศึกษาเกณฑ์การแข่งขัน เพื่อดูจำนวนทีม และจำนวนของผู้เข้าแข่งขันก่อน กรอกข้อมูลใบสมัคร)
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร ให้ใช้วิธีกรอกใบสมัครออนไลน์ใหม่ อีกครั้ง
 • เกณฑ์การแข่งขัน
 • ประกาศผลการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • ประกาศผลการแข่งขัน
 • ผู้ประสานงาน นายพงษ์ศิริ กล่อมดี โทร.080-0482969