ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

 • ปี พ.ศ.2454 ได้ก่อกำเนิดโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ โดยพระวิภัทรวิทยาสาร ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดชุมแสง ทำการสอน โดยมี นายป้อม มุกดาผล ศึกษาธิการอำเภอชุมแสง ในขณะนั้นรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
 • ปี พ.ศ.2466 หลวงสกลรักษา นายอำเภอชุมแสง จัดสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (อยู่ในบริเวณโรงเรียนชุมแสงชนานุสรณ์ในปัจจุบัน) เริ่มให้นักเรียนเข้าเรียนเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2466 ชื่อโรงเรียนประจำอำเภอชุมแสง “ชุมแสงชนูทิศ” มีนายตี๋ ซุ่นพั้ง เป็นครูใหญ่คนแรก
 • ปี พ.ศ.2493 นายสวัสดิ์ เฉลิมพงศ์ นายอำเภอชุมแสงขณะนั้น ได้จัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ (บริเวณสาธารณสุข อำเภอชุมแสงในปัจจุบัน) และเริ่มเข้าเรียนเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2494 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และยังคงใช้ชื่อโรงเรียนชุมแสง “ชุมแสงชนูทิศ”
 • ปี พ.ศ.2514 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปลี่ยนชื่อใหม่จากโรงเรียนชุมแสง “ชุมแสงชนูทิศ” เป็นโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และเปลี่ยนชื่อย่อจาก “น.ว.3” เป็น “ช.ท.”
 • ปี พ.ศ.2515 นายปัญญา อินทรโอสถ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้สนับสนุนให้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน ในเนื้อที่ 48 ไร่ 42 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ว่าการอำเภอชุมแสงเดิม มีนายนิวัต พรหมศร เป็นอาจารย์ใหญ่ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการคนแรก จนเกษียณอายุราชการ
 • ปี พ.ศ.2516 ได้ย้ายนักเรียนบางส่วนมาเรียนที่ใหม่ และได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้ก่อสร้างเพิ่มเติมต่อเนื่องมาจนย้ายนักเรียนมาเรียนได้ที่ใหม่ทั้งหมด
 • ปี พ.ศ.2526 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายไพบูลย์ นิลพิบูลย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และได้เสียชีวิต เมื่อปี พ.ศ. 2530
 • ปี พ.ศ.2530 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายธวัชชัย ไพรรั้ง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดสอน 43 ห้องเรียน มีข้าราชการครู 91 คน นักเรียน 1,491 คน ได้งบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบ 102/27 งบประมาณ ปี 2530 ในวงเงิน 780,000 บาท มีนายระเด่น พานทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจนเกษียณอายุราชการ
 • ปี พ.ศ. 2533 เปิดสอน 39 ห้องเรียน มีนักเรียน 1,516 คน ข้าราชการครู 83 คนมีนายระเด่น พานทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ปี พ.ศ.2536 กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งให้นายสุวัฒน์ ลีวุฒินันท์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
 • ปี พ.ศ.2539 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง อาคารหอประชุม - โรงอาหารแบบ 101 ล/27(พิเศษ) ในวงเงิน 7,194,000 บาท โดยเป็นงบผูกพันถึงปีงบประมาณ 2540
 • ปี พ.ศ.2544 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายปรีชา ทานะมัย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับจัดสรรงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย วงเงิน 570,000 บาท
 • ปี พ.ศ.2549 นายสมกิตติ์ คำประกอบ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และเสียชีวิตเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ.2553
 • ปี พ.ศ.2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้แต่งตั้งให้ นายวีรชัย ทิวากรสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ปี พ.ศ.2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
 • ปี พศ.2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้แต่งตั้งให้ นายชาญชัย ชนิดสะ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

หนึ่งร้อยกว่าปีที่ผ่านมาโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ได้มีการพัฒนา เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการ ศูนย์ ICT และศูนย์วิทยาศาสตร์ ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ผลิตนักเรียนให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ อย่างไม่หยุดยั้งและ เราจะร่วมมือกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อสร้างชาติสร้างสรรค์สร้างสังคม ให้เจริญพัฒนาถาวร สู่ความเป็นผู้นำทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง