คณะผู้บริหารโรงเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

นายชาญชัย ชนิดสะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

นายสมนึก อํอนสด

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุํมบริหารวิชาการ

นางสาวอมรา อิ่มศิลป์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุํมบริหารงบประมาณ

นายนิวัฒน์ วิทยารักษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุํมบริหารบุคคล

นางสาวศิริวรรณ ไขํหิน

รักษาการณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุํมบริหารทั่วไป