กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายโยธิน พรมพิทักษ์

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวมาลัย ประโยชน์ยิ่ง

ครู คศ.3

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางปิยรัตน์ รัตนศักดิ์ภักดี

ครู คศ.3

นายวิจิตร จินตนา

ครู คศ.3

น.ส.กลมทิพย์ สถิตย์พงษ์

ครู คศ.1

น.ส.จรัมพร พรมพิทักษ์

ครู คศ.2

นายนภัสกรณ์ จิตรเกษม

ครู คศ.1

นายกานน เลื่อนสกุล

ครู คศ.1

น.ส.รินรดา ประเสริฐดี

ครูผู้ช่วย

น.ส.กัณนิกา จินะตา

ครู คศ.1

น.ส.จิรายุ คงดี

ครูผู้ช่วย

น.ส.ชัญญา จันทพาท

ครูผู้ช่วย

นายรณชัย ยุติธรรม

ครูอัตราจ้าง