กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายกานน เลื่อนสกุล

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายนภัสกรณ์ จิตรเกษม

ครู คศ.1

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวมาลัย ประโยชน์ยิ่ง

ครู คศ.3

นายวิจิตร จินตนา

ครู คศ.3

น.ส.กลมทิพย์ สถิตย์พงษ์

ครู คศ.1

น.ส.จรัมพร พรมพิทักษ์

ครู คศ.2

นางปิยรัตน์ รัตนศักดิ์ภักดี

ครู คศ.3

นายโยธิน พรมพิทักษ์

ครู คศ.2

น.ส.รินรดา ประเสริฐดี

ครูผู้ช่วย

น.ส.กัณนิกา จินะตา

ครู คศ.1

น.ส.จิรายุ คงดี

ครูผู้ช่วย

น.ส.ชัญญา จันทพาท

ครูผู้ช่วย

นายรณชัย ยุติธรรม

ครูอัตราจ้าง