กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ คลิกที่นี่

นายสมเจตน์ พิกุลทอง

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายพีระพงษ์ แสงไชย

ครู คศ.2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางกษมาวดี กวางแก้ว

ครู คศ.3

นายมาโนชญ์ ทรัพย์สิน

ครู คศ.3(2)

นายยุทธนา แย้มแสง

ครู คศ.1

นายวัชนะ ยืนยงค์

ครู คศ.3(2)

นายสุทิน หาญลำยวง

ครู ศศ.3

นายวุฒิชัย จันกลิ่น

ครู คศ.1

นายธนาสิทธิ์ บุญเสือ

ครูผู้ช่วย

นายสนั่น กระต่ายทอง

ครูผู้ช่วย

น.ส.สุพัตรา จันทร์น้อย

ครูผู้ช่วย

นายพิสิฐ ชำนาญเขตกรณ์

ครูผู้ช่วย