กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจักรี บุสดี

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายศิรศักดิ์ ชูสิงห์

ครู คศ.2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายประโลม กลัดทอง

ครู คศ.3

นางประทุม ด้วงทอง

ครู คศ.2

นายพรเทพ ไม้เรียง

ครู คศ.2

นางอารีย์ มาศขาว

ครู คศ.3

น.ส.ปวีณา จันทร์เพียร

ครูผู้ช่วย

น.ส.จิราภรณ์ รุ่งรัตน์

ครูผู้ช่วย

น.ส.วชิราภรณ์ รังคเสนี

ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)

น.ส.สุรีรัตน์ สุขคลาย

ครูผู้ช่วย (จิตวิทยา)

นายเอกรัตน์ โอปัน

พนักงานราชการ

นายพงษ์ศิริ กล่อมดี

ครูอัตราจ้าง